11 Tcu 236/2003
Datum rozhodnutí: 30.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 236/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 30. ledna 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se do evidence Rejstříku trestů z a z n a m e n a j í ú d a j e o o d s o u z e n í občana České republiky M. J. r o z s u d k e m Zemského soudu v Mnichově II, Spolková republika Německo, ze dne 21. 6. 2002, sp. zn. 1 KLs 44 Js 14022/2000, jímž byly tresty uložené M. J. rozsudkem Okresního soudu v Deggendorfu, Spolková republika Německo, ze dne 18. 6. 2001, sp. zn. Ds 7 Js 7297/2000, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Deggendorfu, Spolková republika Německo, ze dne 18. 6. 2001, sp. zn. Ds 7 Js 7297/2000, a to odnětí svobody v trvání dvou let a deseti měsíců za trestný čin padělání dokumentů a pokus nedovoleného vstupu do země po vyhoštění podle § 22, § 52 a § 267 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, § 92 odst. 2 č. 1A cizineckého zákona Spolkové republiky Německo, rozsudkem Zemského soudu v Passau, Spolková republika Německo, ze dne 24. 4. 2001, sp. zn. KLs 313 Js 7885/2000, a to odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců za dva trestné činy nedovoleného dovozu omamných prostředků a nedovoleného obchodování s nimi podle § 1 I, § 2 I, § 3 I, § 29a I bodu 2 a § 390 I bodu 4 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo a § 52 a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, a rozsudkem Zemského soudu v Mnichově II, Spolková republika Německo, ze dne 26. 2. 2002, sp. zn. KLs 44 Js 14022/2000, a to v trvání tří let a tří měsíců za trestný čin krádeže velkého rozsahu v organizované skupině podle § 242, § 243 odst. 1 věty druhé bodu 1, § 244a odst. 1 a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, p ř e m ě n ě n y ve smyslu § 53, § 54 a § 55 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo postupem podle § 60 trestního řádu Spolkové republiky Německo na d o d a t e č n ý úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti let a jedenácti měsíců.

Současně se zamítá návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky M. J., rozsudkem Okresního soudu v Passau, Spolková republika Německo, ze dne 14. 10. 1998, sp. zn. 8 Ds 106 Js 12983/95.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Passau, Spolková republika Německo, ze dne 24. 4. 2001, sp. zn. KLs 313 Js 7885/2000, jenž nabyl právní moci ve vztahu k M. J. dne 25. 4. 2000, byl jmenovaný uznán vinným dvěma trestnými činy nedovoleného dovozu omamných prostředků a nedovoleného obchodování s nimi podle § 1 I, § 2 I, § 3 I, § 29a I bodu 2 a § 390 I bodu 4 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo a § 52 a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za což byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

Této trestné činnosti se M. J. podle skutkových zjištění soudu dopustil tím, že po propuštění z vězení v L. opatřoval bez povolení německému státnímu příslušníkovi K. K. na základě jeho požadavků heroin, přičemž ve dvou případech mu jej prodal s cílem získat tak prostředky na opatření drog pro vlastní potřebu, a to konkrétně

1. dne 31. 5. 2000 získal od dvou jugoslávských státních příslušníků jmény D. a R. v České republice 70 gramů heroinu, odjel s ním do Spolkové republiky Německo a na předem sjednaném místě u mostu v B. jej prodal K. K. za částku 3. 800,- DM,

2. dne 3. 6. 2000 kolem 12:00 hodin na základě objednávky K. K. mu na stejném místě prodal 71,8 gramu heroinu s obsahem 20,9% účinné látky heroinhydrochloridu za částku 3. 800,- DM, přičemž krátce poté byl zadržen policií.

Rozsudkem Okresního soudu v Deggendorfu, Spolková republika Německo, ze dne 18. 6. 2001, sp. zn. Ds 7 Js 7297/2000, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Deggendorfu, Spolková republika Německo, ze dne 18. 6. 2001, sp. zn. Ds 7 Js 7297/2000, jenž nabyl právní moci dne 18. 6. 2001, byl M. J. uznán vinným trestným činem padělání dokumentů a pokusem nedovoleného vstupu do země po vyhoštění podle § 22, § 52 a § 267 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, § 92 odst. 2 č. 1A cizineckého zákona Spolkové republiky Německo, za což byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a deseti měsíců, odvozenému z jednotlivých trestů v trvání deseti měsíců odnětí svobody za uvedenou trestnou činnost a z jednotlivých trestů v trvání dvakrát po dvou letech odnětí svobody z rozsudku Zemského soudu v Passau, Spolková republika Německo, ze dne 24. 4. 2001, sp. zn. KLs 313 Js 7885/2000.

Této trestné činnosti se M. J. podle skutkových zjištění soudů dopustil tím, že dne 7. 3. 2000 se na hraničním přechodu B. S. pokusil vstoupit na území Spolkové republiky Německo, ačkoliv z tohoto území byl dne 13. 11. 1999 vyhoštěn, a prokázal se přitom padělaným pasem znějícím na jméno J. N.

Rozsudkem Zemského soudu v Mnichově II, Spolková republika Německo, ze dne 26. 2. 2002, sp. zn. KLs 44 Js 14022/2000, jenž nabyl právní moci dne 26. 2. 2002, byl M. J. uznán vinným trestným činem krádeže velkého rozsahu v organizované skupině podle § 242, § 243 odst. 1 věty druhé bodu 1, § 244a odst. 1 a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za který byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let a tří měsíců, za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Zemského soudu v Passau, Spolková republika Německo, ze dne 24. 4. 2001, sp. zn. KLs 313 Js 7885/2000.

Této trestné činnosti se M. J. podle skutkových zjištění soudu dopustil tím, že v roce 1997 se s R. P., M. M., B. S., B. P. a L. J. spojil do skupiny cíleně se zaměřující na krádeže cenného zboží ve skladech, prováděné částečně na objednávku podloudných prodejců kradených věcí, přičemž takto v letech 1997 až 2000 vniknul společně s jmenovanými spolupachateli v jižním Německu do následujících objektů a zmocnil se v nich následujících věcí

1. v době mezi 31. 10. a 03. 11. 1997 odcizil spolu s M. M. a odděleně stíhanými R. P. a B. P. z obchodu se sportovním zbožím K., 83395 F., S. Straße l, sportovní oděvy a svrchní ošacení v hodnotě cca 46.000,- EUR, když násilně vypáčili vstupní dveře a pátrali po vhodných předmětech,

2. v noci z 8. na 9. 12. 1997 vnikl spolu s M. M. a odděleně stíhanými R. P., B. Pt. a B. S. do D. m. D., R.-Straße 56, 84489 B., když zlodějským nářadím vypáčili dveře a odcizili pánské svrchní oděvy v hodnotě cca 97. 000,-- EUR,

5. dne 9. 5. 1999 odcizil spolu s M. M. a s R. P. z obchodních prostor firmy F. Q. , M. Straße 63, 83607 H., fotoaparáty, videokamery, dalekohledy a mobilní telefony v celkové hodnotě cca 12. 500,--EUR, když zlodějským nářadím vyrazili okno,

6. v noci z 13. na 14. 10. 1999 odcizil spolu s R. P. a B. P. z obchodních prostor firmy B., M. 11, 95615 M., svrchní oděvy s příslušenstvím v hodnotě cca 27. 000,-- EUR, když zlodějským nářadím vypáčili dveře, protože však byli vyrušeni, museli kořist, která již byla složena na ulici před obchodem, zanechat na místě,

7. v noci z 20. na 21. 10. 1999 odcizil spolu s R. P., B. P. a B. S. z obchodních prostor firmy S. S. (b., s.) W. , B. 4, 83308 T., sportovní a lyžařské oblečení v hodnotě cca 20.000,-- EUR, když vypáčili vstupní dveře,

8. v době od 30. 10. do 2. 11. 1999 odcizil spolu s R. P., B. P. a B. S. z obchodních prostor D. m. H., S. 1, 83308 T., svrchní pánské oděvy v hodnotě cca 30. 000,-- EUR, když násilně vypáčili dveře,

9. v noci z 18. na 19. 11. 1999 odcizil spolu s R. P., B. P. a B. S. z obchodních prostor firmy F. C. (Centrum sportovních potřeb pro volný čas), G., 84489 B., lyžařské a sportovní oblečení v celkové hodnotě cca 140.000,-- EUR, když násilně vypáčili dveře,

10. v noci z 17. na 18. 4. 2000 odcizil spolu s R. P., B. S. a odděleně stíhaným L. J. z obchodních prostor firmy "M.", M. Str. 10, 824 96 O., oblečení pro motocyklisty v hodnotě cca 110. 000,-- EUR, když násilně vypáčili dveře, přičemž B. S. byl krátce poté zadržen.

Rozsudkem Zemského soudu v Mnichově II, Spolková republika Německo, ze dne 21. 6. 2002, sp. zn. 1 KLs 44 Js 14022/2000, jenž nabyl právní moci dne 20. 8. 2002, pak byly tresty uložené M. J. citovanými rozsudky Zemského soudu v Passau, Spolková republika Německo, ze dne 24. 4. 2001, sp. zn. KLs 313 Js 7885/2000, a Zemského soudu v Mnichově II, Spolková republika Německo, ze dne 26. 2. 2001, sp. zn. KLs 44 Js 14022/2000, a tresty uložené mu rozsudkem Okresního soudu v Deggendorfu, Spolková republika Německo, ze dne 18. 6. 2001, sp. zn. Ds 7 Js 7297/2000, přeměněny na celkový trest odnětí svobody v trvání pěti let a jedenácti měsíců.

Dne 29. 10. 2003 pod sp. zn. 2342/2002-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání odsouzení M. J. rozsudkem Okresního soudu v Deggendorfu sp. zn. Ds 7 Js 7297/2000, rozsudkem Zemského soudu v Passau sp. zn. KLs 313 Js 7885/2000 a rozsudkem Okresního soudu v Passau sp. zn. 8 Ds 106 Js 12983/95, do evidence Rejstříku trestů České republiky. Posledně jmenovaný rozsudek však Ministerstvo spravedlnosti ČR nepředložilo ani v dodatečně stanovené lhůtě a vzhledem k tomu, že návrh na jeho zápis do Rejstříku trestů nedoložilo ani dalšími nezbytnými doklady, nebylo možné jej věcně posoudit. Proto jej Nejvyšší soud ČR zamítl.

Na druhé straně v průběhu řízení Ministerstvo spravedlnosti ČR rozšířilo svůj původní návrh o požadavek zapsání odsouzení M. J. výše citovanými rozsudky Zemského soudu v Mnichově II sp. zn. KLs 44 Js 14022/2000 ze dne 26. 2. 2002 a sp. zn. 1 KLs 44 Js 14022/2000 ze dne 21. 6. 2002 do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento požadavek, stejně jako návrh na zapsání odsouzení rozsudkem Zemského soudu v Passau sp. zn. KLs 313 Js 7885/2000 ze dne 24. 4. 2001, a rozsudkem Okresního soudu v Deggendorfu sp. zn. Ds 7 Js 7297/2000 ze dne 1. 3. 2001 také řádně doložilo veškerými potřebnými listinami.

Nejvyšší soud České republiky proto věc přezkoumal toliko ve vztahu k těmto čtyřem cizozemským rozsudkům a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro jejich zápis do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 trestního řádu Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemskými soudy, přičemž odsouzení z rozsudků Zemského soudu v Mnichově II sp. zn. KLs 44 Js 14022/2000 ze dne 26. 2. 2002 a sp. zn. 1 KLs 44 Js 14022/2000 ze dne 21. 6. 2002, z rozsudku Zemského soudu v Passau sp. zn. KLs 313 Js 7885/2000 ze dne 24. 4. 2001 a z rozsudku Okresního soudu v Deggendorfu sp. zn. Ds 7 Js 7297/2000 ze dne 1. 3. 2001 se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 trestního zákona, trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 trestního zákona, trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 trestního zákona a trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 trestního zákona). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů.V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. M. J. se pro finanční prospěch opakovaně podílel na organizovaných krádežích vloupáním, tuto závažnou úmyslnou majetkovou trestnou činnost spáchal mnoha útoky v krátkém časovém rozmezí, s vysokou škodou způsobenou více osobám. Navíc s cílem získat finanční prostředky na drogy, které sám užíval, se zapojil do jejich nelegální distribuce, a pokusil se dostat na území cizího státu za použití padělaných dokladů. Jedná se o nebezpečnou a v současnosti velmi rozšířenou trestnou činnost. K jejímu stíhání je navíc Česká republika zavázána mezinárodními smlouvami. Pokud jde o druh uložených trestů, šlo vesměs o citelné nepodmíněné tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů týkající se závažnosti činů a druhu uložených trestů jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky v části týkající se citovaných rozsudků Zemského soudu v Mnichově II, Zemského soudu v Passau a Okresního soudu v Deggendorfu vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Antonín DraštíkVyhotovil:

JUDr. Alexander Sotolář