11 Tcu 235/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 235/2012-6

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. 1. 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. Z. G. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení Z. G. , rozsudkem Zemského soudu Görlitz ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. 2 KLs 540 Js 2838110, pro spáchání trestného činu nedovoleného dovozu omamných a psychotropních látek nikoliv malého množství a napomáhání k nedovolenému obchodování s omamnými látkami nikoliv malého množství, za který mu byl uložen podle § 29 odst. 1 věta 1 č. 1, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných prostředcích, a § 27, § 52 německého tr. zákona trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 9 (devíti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem německého Zemského soudu Görlitz ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. 2 KLs 540 Js 2838110, který nabyl právní moci dne 13. 8. 2010, byl obv. Z. G. uznán vinným ze spáchání výše uvedených trestných činů a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 9 (devíti) měsíců.

Podle skutkových zjištění Zemského soudu Görlitz odsouzený G. dne 2. 3. 2010 kolem 9, 45 hod. přepravil (prostřednictvím svého nezasvěceného známého P. P. a jeho automobilu Škoda Superb) celkem 12.128,60 gramů marihuany (obsahující 1.615,70 gramů účinné látky tetrahydrokanabinolu) dopravené z Polska přes bývalý hraniční přechod G. /L. do Spolkové republiky Německo, ačkoli nebyl držitelem povolení Spolkového institutu pro léky a zdravotnické prostředky pro zacházení s drogami.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 1370/2011-MOT-T/9 ze dne 6. 12. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 11. 12. 2012.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený Z. G. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Pokud jde o druh a závažnost uděleného trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen trest odpovídající závažnosti předmětného trestného činu, tj. trest odnětí svobody ve výměře 3 (tří) let a 9 (devíti) měsíců.

Z toho vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. Z. G. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2013
Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman