11 Tcu 233/2012
Datum rozhodnutí: 27.02.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 233/2012-13

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. února 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. K. H. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení K. H. , rozsudkem Zemského soudu Korneuburg ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 605 Hv 5/11g, pro spáchání zločinu výdělečné krádeže částečně loupežné, zčásti dokonané a zčásti ve stadiu pokusu podle § 127, § 128 odst. 1 číslo 4, § 130 první případ, § 131 první případ a § 15 rakouského tr. zák., dále zločinu útisku podle § 105 odst. 1 rakouského tr. zák., a zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 83 odst. 1, § 84 odst. 1 rakouského tr. zák., za které mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Zemského soudu Korneuburg (Rakouská republika) ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 605 Hv 5/11 g, byl obv. K. H. uznán vinným ze spáchání výše uvedených trestných činů a následně odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let.

Podle skutkových zjištění Zemského soudu Korneuburg obv. H. ve městě Z. a na jiných místech
I. jiným osobám:
A) zcizil zboží z regálů , uschoval jej pod oblečením a přešel bez zaplacení pokladnami, a to tak, že:
1) dne 29. 6. 2010 ve městě Z. oprávněným osobám podniku Penny zcizil přibližně 30 tabulek čokolád Milka v hodnotě cca 30,- EUR, digitální kameru v hodnotě cca 90,- EUR, přičemž byl při činu zpozorován zákazníky a výkonným pracovníkem M. A. , a po přechodu pokladen byl zadržen přímo při činu, přičemž užil násilí proti M. A. tím, že ho levou rukou cíleně udeřil a proti zadržení se silně bránil, takže oba spadli na zem a on utekl,
2) v období od 1. 5. 2011 do 9. 9. 2011 ve městech P. , P. , M. , S. , P. , Q. a. d. D. , G. , T. , H. , H. , P. a S. , oprávněným osobám podniku H. , zcizil při nejméně 26 útocích, dohromady 240 balení čokolády s názvem Merci-Schokolade, 50 ks dámských holících strojků, 10 ks vysílaček, 10 ks mixérů, 40 ks nožů, 20 ks elektrických kartáčků na zuby, 60 ks plechovek pěny na holení, 100 ks holících strojků, 20 lahví koňaku, 20 lahví vodky, 20 lahví vodky zn. Morgan a 100 lahví ústních vod, v celkové hodnotě cca 3.220,- EUR,
B) pokusil se zcizit
1) dne 14. 10. 2009 se ve městě R. dispozičně oprávněným osobám podniku Billa pokusil zcizit 6 lahví vodky zn. Absolut v hodnotě 83,94 EUR, 2 lahve Jägermeister v hodnotě 24,98 EUR, a to tím, že je vzal z regálů a dal je do batohu, který s sebou přinesl a přešel bez zaplacení pokladnami, přičemž byl při činu zpozorován E. S. , a poté byl pronásledován zákazníkem tohoto potravinového obchodu, při útěku batoh odhodil a krátce na to byl zatčen,
2) dne 9. 9. 2011 se ve městě H. dispozičně oprávněným osobám podniku H. , za vědomého a chtěného spolupůsobení separátně stíhané J. L. , se jako spolupachatel pokusil zcizit 14 ks salámů v hodnotě 70 EUR tím, že je s J. L. vzal z regálů a schoval je pod jeho košilí, ten pak prošel kolem pokladen bez placení, ale byl při tom zpozorován zákaznicí a prodavačkou M. L. , a po projití pokladen byl při činu zadržen, přičemž použil proti ní násilí, aby si odcizené věci mohl ponechat,
3) dne 9. 9. 2011 ve městě H. se dispozičně oprávněným osobám podniku H. pokusil zcizit 17 balení s názvem Merci v hodnotě cca 31 EUR tím, že je vzal z regálů a schoval pod oblečení, ale později je v důsledku události týkající se J. L. , zase vrátil do regálů,
II. dne 29. 6. 2010 ve městě Z. jednáním při činu blíže popsaném v bodě I.A.1) obv. H. bránil násilím M. A. při svém zadržení, aby zjistil jeho identitu a objasnil skutkový děj, a to tak, že ho odstrčil stranou,
III. dne 9. 9. 2011 ve městě H. během činu I.B.3) obv. H. přinutil násilím M. G. , aby ho nechal být tím, že ho oběma rukama odstrčil stranou a utekl před policií,
IV. inkriminovaným jednáním popsaným v bodě I.A.1) způsobil M. A. zranění levého oka, s dobou léčení delším než 24 dnů a s trvalým zdravotním poškozením.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 368/2012-MOT-T/8 ze dne 7. 12. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 11. 12. 2012.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený K. H. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy krádeže podle § 205 a ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku). Co se týče závažnosti spáchaných trestných činů, odsouzený se opakovaně dopustil majetkových trestných činů, celkově pěti útoky, přičemž ve dvou případech odcizil věci v celkové hodnotě 3.310,- EUR a v dalších třech případech došlo z jeho strany k pokusu o odcizení věcí v celkové hodnotě 209,- EUR. Současně se dvěma skutky dopustil trestného činu zaměřeného proti zdraví. Pokud jde o druh a výměru uděleného trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen trest, který zcela odpovídá závažnosti spáchaných trestných činů, tj. trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let.

Z toho vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. K. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2013

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman