11 Tcu 23/2012
Datum rozhodnutí: 14.03.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 23/2012-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu P. I. F. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. března 2012 podle § 422 tr. ř.
t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby P. I. F., , státního občana Rumunska, územím České republiky z Finské republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří roků, jenž mu byl uložen rozsudkem Soudu v Mediaş, Rumunsko, ze dne 8. dubna 2010, č. 116, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Alba Iulia, Rumunsko, ze dne 26. října 2010, č. 793.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :

Rumunsko požádalo 23. února 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana P. I. F. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Finské republiky do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 22. listopadu 2010 Soudem v Mediaş, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří roků, jenž mu byl uložen rozsudkem výše uvedeného soudu ze dne 8. dubna 2010, č. 116, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Alba Iulia, Rumunsko, ze dne 26. října 2010, č. 793, a to pro trestný čin krádeže vloupáním podle 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. a), g) a i) trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že v noci z 13. na 14. října 2009, společně s další osobou, vnikl do prodejny R. poškozené společnosti S. C. Posada Med SRL v obci Mediaş, Rumunsko, a zmocnil se v ní 300 ks měděných trubek a tří ocelových topných těles celkem v hodnotě 13 707,30 LEI.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Finské republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaný není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného P. I. F. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2012

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík