11 Tcu 23/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 23/2011-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. dubna 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky V. P. rozsudkem Zemského soudu Mnichov I, Spolková republika Německo, ze dne 21. 8. 2009, sp. zn. 9 KLs 367 Js 43825/08, který nabyl právní moci dne 29. 8. 2009, a to pro trestný čin ozbrojeného provozování obchodu s omamnými látkami nikoliv malého množství a trestný čin nedovoleného dovozu omamných látek nikoliv malého množství podle §§ 30a odst. 2 č. 2, odst. 3, 30 odst. 1 č. 4, odst. 2 zákona o omamných látkách a §§ 52, 53, 73 a 73a německého trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Mnichov I ze dne 21. 8. 2009 byla V. P. uznána vinnou trestnými činy ozbrojeného provozování obchodu s omamnými látkami nikoliv malého množství ve třech případech a nedovoleného dovozu omamných látek nikoliv malého množství a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání tří let.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Zemského soudu Mnichov tím, že

1. Dne 5. 6. 2008 koupila a převzala v Rotterdamu/Holandsko od blíže nezjištěného obchodníka s drogami jménem Y. 20 g heroinové a kokainové směsi, přičemž cena za 1 g heroinové směsi činila 20 a cena za 1 g kokainové směsi činila 35-40 . Později převzala od Y. 20 g ředící směsi. Téhož dne odsouzená převezla tuto drogu vlakem přes hraniční přechod Emmering do Německa a odtamtud do Mnichova, kde ji uskladnila ve svém bytě. Heroinovou směs rozředila ředícím prostředkem na 40 g, načež 5 g rozředěné heroinové směsi a rovněž tak 5 g rozředěné kokainové směsi prodala v Mnichově odběrateli po 100 za 1 g; určité množství drogy konzumovala sama.

2. Někdy v období mezi 6. 6. 2008 a 14. 12. 2008 odsouzená koupila a převzala v Rotterdamu/Holandsko od Y. dalších 20 g heroinové směsi a také dalších 20 g kokainové směsi po 20 , event. po 35-40 za 1 g. Později převzala od Y. opět 20 g ředící směsi. Ještě v den převzetí převezla drogu pronajatým osobním vozem na spolkové území do Mnichova, kde ji opětně uskladnila ve svém bytě. Heroinovou směs rozředila ředícím prostředkem na 40 g. 5 g rozředěné heroinové směsi a 5 g kokainové směsi prodala v Mnichově odběrateli se ziskem po 100 za 1 g. Část drogy konzumovala sama.

3. Dne 15. 12. 2008 odsouzená koupila a převzala v Rotterdamu od Y. minimálně 25,8 g heroinové směsi a nejméně 14,78 g kokainové směsi a ještě 20 g ředící směsi. Ještě téhož dne převezla drogu i ředící prostředek vlakem přes hraniční přechod Emmering do Německa, pak dále do Mnichova, kde ji opět uskladnila ve svém bytě. Tak jako v předešlých případech měla v úmyslu heroin rozředit a rozředěnou heroinovou směs a rozředěnou kokainovou směs pak v Mnichově se ziskem prodat; zbytek heroinové i kokainové směsi hodlala pak konzumovat sama. K dalšímu prodeji drogy ani k jejímu konzumování však již nedošlo, jelikož dne 16. 12. 2008 začaly policejní orgány věc vyšetřovat.

Heroinová směs získaná od Y. měla, než ji odsouzená v Mnichově rozředila 20 g ředícího prostředku, množství účinné látky 58,3 %, to odpovídá v případě 20 g heroinové směsi množství 11,66 g heroin-hydrochloridu, v případě 25,8 g množství účinné látky 15,0 g heroin-hydrochloridu. Kokainová směs vykazovala obsah účinné látky 42 %, což při 20 g účinné látky odpovídá 8,4 g kokain-hydrochloridu event. při 14,78 g účinné látky to činí 6,2 g kokain-hydrochloridu.

Kromě toho odsouzená uchovávala již po dobu pěti let ve svém bytě na lednici nepřetržitě a na dosah poplašnou střelnou zbraň, totiž pistoli Röhm RG8, Kalibr 8mm; v této pistoli byl funkční zásobník, avšak náboj byl do zásobníku vložen obráceně.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 21. 2. 2011, pod č. j. 1109/2010 MOT T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená V. P. je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Jednání spočívající v držení poplašné střelné zbraně přitom bylo německým soudem posouzeno jako součást útoků spočívajících v obchodování, převážení a držení omamných látek. Nelze je proto oddělovat bez ohledu na to, že držení výše uvedené pistole není podle českého právního řádu nelegální. Nadto nebezpečnost jednání odsouzené spočívala především ve shora popsaném nakládání s omamnými látkami a okolnost, že tak činila za současného držení poplašné pistole je zde podružná. Nebezpečnosti jejího jednání pak odpovídá i uložený trest. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s jedy, omamnými a psychotropními látkami, přípravky obsahujícími omamnou nebo psychotropní látku a prekursory. Jednala přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustila trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel H a s c h