11 Tcu 23/2010
Datum rozhodnutí: 07.04.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.
11 Tcu 23/2010 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu A. N. , státního občana Rumunska a rozhodl v neveřejném zasedání dne 7. dubna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby A. N. , státního občana Rumunska, územím České republiky ze Švédského království do Rumunska pro účely výkonu ochranného léčení, které mu bylo uloženo rozsudkem Soudu v Caransebes, Rumunsko ze dne 14. dubna 2009, sp. zn. 2945/208/2008.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.
O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 1. dubna 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana A. N. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Švédského království do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 3. listopadu 2009 Soudem v Caransebes, Rumunsko, k výkonu ochranného léčení, uloženého mu ve výroku shora uvedeným rozsudkem pro trestný čin vyhrožování podle 193 trestního zákona Rumunska, jehož se dopustil v červenci 2008 vyhrožováním zabitím poškozenému S.E. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze dne 15. dubna 2010.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Švédského království do Rumunska pro účely výkonu ústavního ochranného léčení v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely výkonu ochranného léčení v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. dubna 2010 Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík v. r.