11 Tcu 228/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
11 Tcu 228/2012-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. 1. 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. J. V. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení J. V. , rozsudkem Okresního soudu Skalica, sp. zn. 6 T 34/2010 ze dne 16. 4. 2012, který nabyl právní moci dne 3. 5. 2012, pro spáchání zločinu nedovolené výroby omamných a psychotropních látek, jedů nebo prekurzorů, jejich držení a obchodování s nimi, za který mu byl uložen podle § 172 odst. 1 písm. c), d) slovenského tr. zákona trest odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let a ochranné ústavní protitoxikomanické léčení, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem slovenského Okresního soudu ve Skalici, sp. zn. 6 T 34/2010 ze dne 16. 4. 2012, který nabyl právní moci dne 3. 5. 2012, byl obv. J. V. uznán vinným ze spáchání výše uvedených trestných činů a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let a ochranné ústavní protitoxikomanické léčení.

Podle skutkových zjištění Okresního soudu ve Skalici obv. V. :
dne 10. 12. 2008 asi o 21 hod. ve S. na přesně nezjištěném místě v blízkosti hotelu P. koupil od neznámé osoby konopí, které u sebe přechovával a následně dne 11. 12. 2008 ve 2,50 hod. při kontrole příslušníky Obvodního oddělení PZ Skalica byl u něho nalezen:
- plastový obal obsahující 745 mg konopí s přiměřenou koncentrací tetrahydrokanabinolu 9,3 %, ze kterého by bylo možné připravit 2 až 7 jednorázových dávek drogy,
- zatavený plastový obal obsahující 759 mg konopí s přiměřenou koncentrací tetrahydrokanabinolu 9,3 % ze kterých by bylo možné připravit 2 až 7 obvykle jednorázových dávek drogy,
- zatavený plastový obal obsahující 974 mg konopí s přiměřenou koncentrací tetrahydrokanabinolu 8,8 % ze kterých by bylo možné připravit 3 až 9 obvykle jednorázových dávek drogy,
- zatavený plastový obal obsahující 821 mg konopí, s průměrnou koncentrací tetrahydrokanabinolu 9,2 %, ze kterých by bylo možné připravit 3 až 8 jednorázových dávek drogy,
- zatavený plastový obal obsahující 945 mg konopí, s průměrnou koncentrací tetrahydrokanabinolu 9,2 %, ze kterých by bylo možné připravit 3 až 9 jednorázových dávek drogy,
- zatavený plastový obal obsahující 1,196 mg konopí s průměrnou koncentrací tetrahydrokanabinolu 9,9 %, ze kterých by bylo možné připravit 4 až 12 jednorázových dávek drogy,
- 2 ks injekčních stříkaček a
- kovová čajová lžička, která obsahovala 8 materiálů, ve které byla zjištěna přítomnost stop metamfetaminu, heroinu, kofeinu a paracetamolu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 1056/2012-MOT-T/5 ze dne 4. 12. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 10. 12. 2012.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený J. V. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Pokud jde o druh a závažnost uděleného trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen trest odpovídající závažnosti předmětného trestného činu, tj. trest odnětí svobody ve výměře 4 (čtyř) let.

Z toho vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. J. V. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. ledna 2013

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman