11 Tcu 227/2003
Datum rozhodnutí: 17.12.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 227/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 17. prosince 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. B. rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 28. 2. 1995, sp. zn. 213 Ds 205 Js 46987/94, a to pro trestný čin napomáhání při nepovoleném vstupu ve dvou případech vždy společně s úmyslným nepovoleným pobytem podle § 92 odst. 1 č. 1, § 6 odst. 2 číslo 1 a 2, § 3 odst. 1, § 55 odst. 1 německého cizineckého zákona, § 52 a § 53 německého trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 28. 2. 1995, sp. zn. 213 Ds 205 Js 46987/94, jenž nabyl právní moc dne 8. 3. 1995, byl P. B. uznán vinným trestným činem napomáhání při nepovoleném vstupu ve dvou případech vždy společně s úmyslným nepovoleným pobytem podle § 92 odst. 1 č. 1, § 6 odst. 2 číslo 1 a 2, § 3 odst. 1, § 55 odst. 1 německého cizineckého zákona, § 52 a § 53 německého trestního zákona. Trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že dne 3. 11. 1994 v blíže nezjištěné době převedl pěšky přes hranici v pohraničním území u M. do Spolkové republiky Německo sedmnáct cizinců makedonské národnosti, za což měl přislíbeno 9.000,- Kč, tj. asi 500,- DM, a v noci ze dne 15. na 16. 9. 1994 převedl šest cizinců ze třetí země, v blízkosti M. pěšky přes chráněný přechod na stejné místo v blízkosti N. a N., za což obdržel 4.000,- Kč. V obou případech věděl, že cizinci nemají povolení pro pobyt. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. P. B. se pro finanční prospěch opakovaně podílel na ilegální přepravě většího počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen trest odnětí svobody v již nikoliv zanedbatelné výši. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík