11 Tcu 218/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 218/2012-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. 1. 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občanky České republiky, obv . M. D. podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení M. D., rozsudkem Zemského soudu v Bayreuthu ze dne 11. 5. 2010, sp. zn. 1 KLs 218 Js 7572/08, pro spáchání trestného činu podvodu v deseti případech, za který jí byl uložen podle § 263 odst. 1, § 25 odst. 2 a § 53 německého tr. zákona trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 3 (tří) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Bayreuthu ze dne 11. 5. 2010, sp. zn. 1 KLs 218 Js 7572/08, byla obv. M. D. uznána vinnou ze spáchání výše uvedeného trestného činu a následně odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 3 (tří) měsíců.

Podle skutkových zjištění Zemského soudu v Bayreuthu obv. M. D. spolu se svou známou (která vystupovala jako právnička obviněné pod jménem F.) využily citové náklonnosti i důvěřivosti poškozeného T. S. a pod záminkou, že obv. D. se nachází v rukou násilnických Rusů a že on ji může vykoupit, z něj postupně vylákaly níže uvedené platby:

- kolem 2. 5. 2008 částku ve výši 2000,- ,
- kolem 8. 5. 2008 v Ch. částku ve výši 2000,- ,
- kolem 10. 5. 2008 v Ch. částku ve výši 2000,- ,
- asi 12. 5. 2008 na pohraniční čerpací stanici v Ch. částku min. ve výši 4.000,- ,
- asi 16. 5. 2008 na pohraniční čerpací stanici v Ch. částku ve výši 2.000,- ,
- dne 18. 5. 2008 na parkovišti S. na silnic ve F. částku ve výši 2.000,- ,
- dne 20. 5. 2008 na parkovišti S. částku ve výši 4.000,- ,
- dne 23. 5. 2008 v Ch. částku ve výši 1.300,- ,
- dne 27. 5. 2008 na nádraží v Ch. částku ve výši 1.050,- ,
- dne 14. 6. 2008 na pohraniční čerpací stanici před Ch. dalších 900,- (tohoto dne poškozenému rovněž způsobily následkem dopravní nehody škodu na jeho vozidle ve výši cca 3.000,- ).

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 1674/2009-MOT-T/14 ze dne 27. 11. 2012 Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 29. 11. 2012.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzená M. D. je občankou České republiky, byla odsouzena cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku). Pokud jde o druh a závažnost uděleného trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzené byl uložen trest odpovídající závažnosti spáchaného trestného činu, tj. trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 3 (tří) měsíců.

Z toho vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. M. D. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. ledna 2013
Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman