11 Tcu 21/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 21/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. dubna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. P. rozsudkem Zemského soudu v Krems a. d. Donau, Rakouská republika, ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 16 Hv 18/08p, a to pro trestný čin krádeže dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 127, § 129 bod 1, § 130 čtvrtá část, § 15, trestního zákona Rakouské republiky, k trestu odnětí svobody v trvání 15 (patnácti) měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Krems a. d. Donau, Rakouská republika, který nabyl právní moci dne 29. dubna 2008, byl J. P. uznán vinným trestným činem krádeže dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Rakouské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že:

- dne 12. dubna 2005 na parkovišti ve W. a. d. T., Rakouská republika, vylomil zámek na dveřích osobního motorového vozidla značky Mazda 323 a následně zde odcizil autorádio s CD přehrávačem značky Pioneer přibližně v hodnotě 300,- EUR,

- dne 12. dubna 2005 na parkovišti ve W. a. d. T., Rakouská republika, rozbil postranní okénko osobního motorového vozidla značky Mazda 323 a následně zde odcizil autorádio s CD přehrávačem značky Pioneer přibližně v hodnotě 200,- EUR,

- dne 12. dubna 2005 v P. a. R., B., G./W., Rakouská republika, vylomil zámek na dveřích osobního motorového vozidla značky Audi A4 a následně zde odcizil autorádio s CD přehrávačem značky Panasonic CQ 3300N v hodnotě 250,- EUR,

- dne 12. dubna 2005 v P. a. R., B., G./W., Rakouská republika, se pokusil vylomit zámek na dveřích osobního motorového vozidla značky VW Golf a odcizit z něj zde uložené věci,

- dne 12. dubna 2005 v P. a. R. Ö., G., Rakouská republika, vylomil zámek na dveřích osobního motorového vozidla značky VW Golf a následně zde odcizil autorádio značky Pioneer v hodnotě 140,- EUR,

- dne 12. dubna 2005 v G., Rakouská republika, se pokusil vylomit zámek na dveřích osobního motorového vozidla značky VW Golf.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky /trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) a e) tr. zák./. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. P. se dopustil závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobil škodu na cizím majetku. Společenská nebezpečnost jeho trestné činnosti je zvyšována i způsobem provedení činu, tj. vloupáním, jakož i tím, že se trestné činnosti dopustil opakovaně v několika případech a za obdobný čin již byl opakovaně potrestán (např. též rozsudkem Zemského soudu ve Vídni, Rakouská republika, ze dne 29. května 2007, sp. zn. 31 Hv 65/2007i, který byl zaznamenán do evidence Rejstříku trestů usnesením Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2008, sp. zn. 11 Tcu 130/2007). Odsouzený tedy jednal v rozsahu, pro který lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík