11 Tcu 205/2003
Datum rozhodnutí: 13.10.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 205/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 13. října 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky A. K. rozsudkem Obvodového soudu v Bautzenu, Spolková republika Německo, ze dne 17. 10. 2000, sp. zn. 10 Ls 210 Js 10146/00, a to pro trestný čin výdělečného a organizovaného podloudného převádění cizinců podle § 92a odst. 1 č. 1 a č. 2, odst. 2 č. 1, odst. 3, § 92b odst. 1 německého cizineckého zákona, § 22, § 23, § 25 odst. 2, § 53 německého trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a deseti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodového soudu v Bautzenu, Spolková republika Německo, ze dne 17. 10. 2000, sp. zn. 10 Ls 210 Js 10146/00, jenž nabyl právní moci dne 25. 10. 2000, byl A. K. uznán vinným trestným činem výdělečného a organizovaného podloudného převádění cizinců podle § 92a odst. 1 č. 1 a č. 2, odst. 2 č. 1, odst. 3, § 92b odst. 1 německého cizineckého zákona, § 22, § 23, § 25 odst. 2, § 53 německého trestního zákona. Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že ve dnech 30. 5. 2000, 6. 6. 2000, 20. 6. 2000 a 28. 6. 2000 v pěti případech přepravil celkem třicet dva cizích státních příslušníků třetích zemí, především Jugoslávců, Afghánců a Syřanů, přes zelenou hranici na spolkové území, přičemž ve dvou případech nedošlo k dokončení převozu, protože byli zadrženi českou policií a silami spolkové pohraniční stráže. Za úspěšné dopravení každého příslušníka třetího státu mu mělo být vyplaceno 100,-DM.

Za tuto trestnou činnost mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a deseti měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. A. K. se pro finanční prospěch opakovaně podílel na ilegální přepravě většího počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již nikoliv zanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík