11 Tcu 203/2003
Datum rozhodnutí: 13.10.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 203/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 13. října 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. U. rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 8. 10. 1997, sp. zn. 244 Ds 142 Js 40400/97, a to pro trestný čin podloudného převádění cizinců podle § 92a odst. 1, odst. 2 č. 1 německého zákona o cizincích, § 25 odst. 2, § 53, § 69, § 69b německého trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců a k zákazu řízení motorových vozidel po dobu dvaceti čtyř měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 8. 10. 1997, sp. zn. 244 Ds 142 Js 40400/97, jenž nabyl právní moci dne 16. 10. 1997, byl M. U. uznán vinným trestným činem podloudného převádění cizinců podle § 92a odst. 1, odst. 2 č. 1 německého zákona o cizincích, § 25 odst. 2, § 53, § 69, § 69b německého trestního zákona. Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že

1. dne 25. 6. 1997 z pověření organizace převaděčů svým osobním vozem dopravil do B. 4 cizince s vízovou povinností, kteří byli předtím převedeni pěším převaděčem přes zelenou hranici a za to obdržel od jednoho z cizinců peněžitou částku ve výši 400,-DM,

2. dne 3. 7. 1997 převedl zvláště stíhaný M., přes zelenou hranici osm tureckých, z toho jedno dítě, a dva alžírské státní příslušníky, tyto rozdělil do vozů obviněného U. a další osoby, kteří je měli dopravit do B. Byli však zajištěni úředníky spolkové pohraniční stráže. Za to měl obdržet 500,-DM.

Za tuto trestnou činnost byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců a k zákazu řízení motorových vozidel po dobu dvaceti čtyř měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. M. U. se pro finanční prospěch ve dvou případech podílel na ilegální organizované přepravě většího počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu mimo jiné uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík