11 Tcu 200/2012
Datum rozhodnutí: 29.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 200/2012-16

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. J. B . , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení J. B., rozsudkem Obvodního soudu v Drážďanech ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. Ds 305 Js 001144/10 44, pro spáchání trestného činu krádeže, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu v Drážďanech (Spolková republika Německo) ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. Ds 305 Js 001144/10 44, který nabyl právní moci dne 30. 9. 2010, byl obv. J. B. uznán vinným ze spáchání výše uvedeného trestného činu a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 4 (čtyř) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu v Drážďanech obv. B. dne 7. 1. 2010 přicestoval z V. do D., kde cca v 21,00 hod. si vyhlédl osobní vůz Seat Toledo, reg. zn. ..... poškozené Ch. S., v celkové hodnotě 3.864,- , který byl zajištěný zaparkován na ul. H., a do kterého obviněný vnikl prostřednictvím vypilovaného šroubováku, tzv. polského klíče , nastartoval a odjel z místa činu do P. až na spolkovou dálnici ... ve směru k českým hranicím, a to i přesto, že věděl, že nemá potřebné řidičské oprávnění. Cestou se jej pokusil podrobit kontrole komisař kriminální policie W., který jel s kolegou v civilním hlídkovém voze v protisměru. Poté co začali policisté obviněného pronásledovat, ten ve velké rychlosti řídil vůz nejbližší obcí a odtud se hnal přes pole, kde uvízl a nemohl dále pokračovat v cestě. V důsledku toho došlo k poškození zcizeného automobilu, přičemž náklady na opravu dosáhly výše 2.267,72 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 2144/2008-MOT-T/20 ze dne 16. 11. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 21. 11. 2012.
Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený J. B. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky § 4a odst. 3 zákona. Co se týče splnění materiální podmínky, odsouzený se dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti, která spočívala ve zcizení movité věci, která měla v tomto případě hodnotu cca 3.900,- . Tomu odpovídá druh a výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je adekvátní závažnosti spáchaného trestného činu.
Z výše uvedeného tedy lze dovodit, že podmínky § 4a odst. 3 zákona jsou splněny, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2013

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman