11 Tcu 20/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 20/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. dubna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. K. , rozsudkem Trestního soudu č. 5 Palma de Mallorca, ze dne 18. 8. 2005, sp. zn. 253/2005, a to pro trestný čin ohrožení veřejného zdraví látkami, které vážně poškozují zdraví, bez polehčujících okolností, podle čl. 368 trestního zákona Španělského království, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 2 (dvou) let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem španělského Trestního soudu č. 5 Palma de Mallorca, který nabyl právní moci dne 18. 8. 2005, byl M. K. uznán vinným trestným činem ohrožení veřejného zdraví látkami, které vážně poškozují zdraví, bez polehčujících okolností a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let, pokutě ve výši 4.600 a k úhradě 1/3 nákladů soudního řízení.

Podle zjištění výše uvedeného soudu se odsouzený uvedené trestné činnosti dopustil tím, že

dne 9. 2. 2005 kolem 20. hod. přiletěl na letiště v P. d. M. z M. letem DE 3083 a uvnitř svého těla měl 164 datlí s celkovým obsahem 1042,95 g cannabis sativa pryskyřičného typu (hašiše) v hodnotě 4578,55 s určením k další přepravě.

Spolu s M. K. ve stejný den, hodinu a stejným letadlem převáželi totožným způsobem tutéž drogu také obžalovaný I. P. M. C. , který skrýval uvnitř svého těla celkem 98 datlí s celkovým obsahem 787,76 g drogy v hodnotě 3458,26 a J. N. , který spolykal celkem 135 datlí s celkovým obsahem 1125,6 g drogy v hodnotě 4941,38 . Všichni tři pachatelé přepravovali drogu s určením k další přepravě.Všichni pachatelé se výše uvedenými trestnými činy dopustili ohrožení veřejného zdraví dle čl. 368 trestního zákoníku Španělského království. Současně každý z nich uznal, že přepravovanou drogu dopravoval do Palmy de Mallorca, za účelem dalšího prodeje třetí osobě výměnou za odpovídající finanční hotovost.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem ze dne 25.3.2009, pod sp. zn. 118/2009-MOT-T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení obviněného M. K. španělským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 30.3.2009.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který byl za něj uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu i z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, neboť odsouzený M. K. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zákona).

V posuzované věci jsou rovněž dány i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený M. K. se pro finanční prospěch dopustil závažné úmyslné trestné činnosti proti ochraně veřejného zdraví. Jednal přitom v rozsahu a způsobem, kterým lze jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona.

Pokud jde o druh trestu, z povahy věci lze usoudit, že odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody, z čehož lze dovodit, že obě materiální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman