11 Tcu 20/2008
Datum rozhodnutí: 07.05.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 20/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného M. Z., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 7. května 2008 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z vydávané osoby M. Z., územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání tří let, uloženého mu trestním rozsudkem č. 2317 Soudu I. stupně v Botosani ze dne 20. 11. 2007, který nabyl právní moci dne 4. 12. 2007.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska dne 7. 5. 2008, pod č. j. 16663/2008/CM, požádalo na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu M. Z., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Slovenské republiky k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání tří let uloženého mu trestním rozsudkem Soudu prvního stupně v Botosani č. 2317 ze dne 20. 11. 2007, který nabyl právní moci dne 4. 12. 2007 leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Předávaný byl shora uvedeným rozhodnutím rumunského soudu v nepřítomnosti pravomocně odsouzen pro trestné činy závažné krádeže dle ust. § 208 odst. 1 a § 209 odst. 1, písm. a), e), g), i) trestního zákoníku, za použití ust. § 75c) a 37b) trestního zákoníku Rumunska.

Uvedené trestné činnosti se předávaný M. Z. dopustil podle zjištění rumunského soudu tím, že během noci z 29. na 30. 1. 2007, v době kdy mladistvý F. H. C. hlídal místo spáchání trestného činu, odsouzený rozbil boční okno automobilu Matiz, poškozeného B. C. C. a odcizil mu vysílač a přijímač pro taxislužbu, značky Maxon, jež byla získána během trestního stíhání zpět.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenské republiky do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání tří let uloženého předávanému za trestné činy závažné krádeže, přičemž předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. Z. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch