11 Tcu 2/2015
Datum rozhodnutí: 13.01.2015
Dotčené předpisy: § 143 odst. 4 předpisu č. 104/2013Sb., § 220 odst. 3 předpisu č. 104/2013Sb.11 Tcu 2/2015 -31

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 143 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ohledně předávaného H. F. A. , státního občana Spolkové republiky Německo, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 13. ledna 2015 takto:

H. F. A. bude po dobu průvozu územím České republiky ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin padělání, pozměňování a neoprávněné výroby peněz a cenných papírů podle § 270 odst. 2, 4 písm. a) slovenského trestního zákona držen v průvozní vazbě.


O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 12. 1. 2015 Nejvyššímu soudu návrh podle § 143 odst. 4 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen zákon ), na rozhodnutí, že předávaný H. F. A. bude po dobu průvozu územím České republiky v průvozní vazbě.

O průvoz předávaného požádalo Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky podle čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, a to k trestnímu stíhání jmenovaného pro trestný čin falšování, pozměňování a neoprávněné výroby peněz a cenných papírů podle § 270 odst. 2, 4 písm. a) slovenského trestního zákona, za který mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvaceti let.

Průvoz se má uskutečnit pozemní cestou v rámci předání jmenované osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Specializovaným trestním soudem Pezinok, pracoviště Banská Bystrica, dne 19. 6. 2014, sp. zn. Tp 36/2014.

Trestné činnosti se měl předávaný dopustit tím, že dne 17. 3. 2014 v 10.18 hod. předložil na pobočce V. ú. b., akciová společnost, v obchodním centru A. na E. ulici v B. P. falešnou směnku vystavenou na sumu 30 000 000 , jejímž vystavitelem byla CIC Banque Paris, na jméno příjemce H. A., která byla vystavena dne 6. 1. 2014 a splatná dne 7. 1. 2015, a požádal o její vyplacení na nově zřízený účet ve V. ú. b.

Podle § 142 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona je k přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma nebo více cizími státy a k povolení průvozu příslušné ministerstvo.

Podle § 143 odst. 4 zákona ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona v jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvo před povolením průvozu podá Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí, že osoba, o jejíž průvoz jde, bude po dobu průvozu přes území České republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší soud vyhoví takovému návrhu pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo není-li dán některý z důvodů nepovolení průvozu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud Nejvyšší soud návrh zamítne, ministerstvo průvoz nepovolí.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného H. F. A. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. ledna 2015


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch