11 Tcu 2/2010
Datum rozhodnutí: 19.01.2010
Dotčené předpisy:
11 Tcu 2/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného J. B. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 19. ledna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného J. B. územím České republiky ze Slovenska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání pěti let uloženého mu trestním rozsudkem Místního soudu v Oradei č. 476 ze dne 17. 4. 2009, sp. zn. 3132/271/2006, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Místním soudem v Oradei, Rumunsko, dne 17. 7. 2009 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 15. 1. 2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 15. 1. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu J. B. územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Místním soudem v Oradei, Rumunsko, dne 17. 7. 2009 ze Slovenska k výkonu trestu v trvání pěti let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se předávaný J. B. dopustil tím, že během roku 2004 se spolu s K. Z. vydávali za N. Z. a M. Z. , údajné zástupce společnosti Z. ze Slovenska, která nabízí práci v zemědělství v Itálii. Třiceti sedmi poškozeným osobám dodali pro-forma pracovní smlouvy, stvrzenky a propagační letáky k pracovní nabídce společnosti Z. Za to museli dotyční zaplatit 50 . Na 29. 3. 2004 oba obvinění naplánovali odjez 37 osob dvěma autobusy do Itálie. Cestou od poškozených vybrali cca 120 na osobu za dodatečné náklady za cestu. Na místě v Itálii od každého ještě vyinkasovali od 100 do 300 za účelem zaplacení poplatků spojených s pracovními vízy a poté zmizeli.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného J. B. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. ledna 2010

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch