11 Tcu 197/2012
Datum rozhodnutí: 14.03.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 197/2012-8

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. L. Z., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení L. Z., rozsudkem Okresního soudu v Bautzen, Spolková republika Německo, ze dne 17. 11. 2008, sp. zn. 40 Ls 220 Js 5591/08ha, pro spáchání trestných činů nedovoleného přechovávání omamných látek ve dvou případech, úmyslné nedovolené výroby omamných látek v pěti případech a pokusu o získání základních surovin na výrobu omamných látek podle § 1 odst. 1, 3 odst. 1. bod 1, § 29 odst. 1 bod 1 a 3 zákona o omamných látkách, § 52, § 53 německého tr. zák. a § 19 odst. 1 bod 1, odst. II., odst. III bod 1 zákona na kontrolu základních surovin, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 9 (devíti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Odvodního soudu v Bautzen (Spolková republika Německo) ze dne 17. 11. 2008, sp. zn. 40 Ls 220 Js 5591/08 ha byl obv. L. Z. uznán vinným ze spáchání výše uvedených trestných činů a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 9 (devíti) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu v Bautzen obv. L. Z.:

1. Dne 17. 1. 2008 kolem 04,15 hod. s sebou obv. Z. vědomě a chtěně vezl v R. v B. 0,2 gr amfetaminu, a to přesto, že neměl pro zacházení s omamnými látkami potřebné povolení.
2. Dne 7. 4. 2008 kolem 01,15 hod. s sebou obv. Z. vědomě a chtěně vezl v H. v D. 0,29 gr amfetaminu, a to přesto, že neměl pro zacházení s omamnými látkami potřebné povolení.
3.- 7. V období od konce března do konce května 2008 si obv. Z. spolu s jinak stíhaným S. v českých lékárnách obstarali tablety obsahující efedrin a zpracovali z toho extrahovaný efedrin v min. 5 případech na krystal dobré až velmi dobré kvality v množství vždy cca 5 gramů, a to přesto, že neměl pro zacházení s omamnými látkami potřebné povolení.
8. Večer dne 15. 5. 2008 se jinak stíhaný D. S. a C. C. po dohodě s obv. Z. vydali do L., aby tam koupili a převzali 1 kg efedrinu za cenu 15.000,- . Obv. Z. si byl přitom vědom, že ze získaného efedrinu by měl být vyroben amfetaminový derivát krystalu, přičemž mu bylo jasné, že jinak trestně stíhaný S. tím zamýšlel docílit zisk přinášející odbyt. Později však zkouškou efedrinu, provedenou obviněným, vyšlo najevo, že místo efedrinu se jednalo o nevhodný olej.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 1282/2009-MOT-T/14 ze dne 14. 11. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 20. 11. 2012.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený L. Z. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami podle 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky § 4a odst. 3 zákona.

Co se týče závažnosti spáchaných skutků odsouzený se po vymezenou dobu dopouštěl - celkem osmi útoky (tzn. dlouhodobě, formou pokračování) - úmyslné obecně nebezpečné trestné činnosti, když vědomě nakládal s omamnými a psychotropními látkami, a to přesto, že neměl pro zacházení s těmito látkami potřebné povolení. Tomu také zcela odpovídá druh a výměra uděleného trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 9 (devíti) měsíců.

Z toho vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. L. Z. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. března 2013

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman