11 Tcu 19/2012
Datum rozhodnutí: 27.02.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 19/2012-41

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Francouzské republiky o povolení průvozu předávané B. P. , Estonsko, státní občanky Estonské republiky, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. února 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávané B. P. , státní občanky Estonské republiky, územím České republiky z Estonska do Francie pro účely trestního stíhání pro trestný čin podvodu v organizované skupině podle čl. 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 a 313-8 francouzského trestního zákona, trestný čin padělání, falšování a užití platebních karet nebo vybírání prostředků dle čl. L 63-4, L 163-5 a L 163-10-1 francouzského měnového a finančního zákoníku a trestný čin držení prostředků pro falšování a padělání platebních karet nebo vybírání prostředků dle čl. L 163-4-1, L 163-5 a L163-6 francouzského měnového a finančního zákoníku, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Generální prokuraturou při Odvolacím soudě v Remeši dne 18. 4. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Francouzské republiky ze dne 22. 2. 2012.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Francouzské republiky požádalo dne 22. 2. 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu B. P. , Estonsko, státní občanky Estonské republiky, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Generální prokuraturou při Odvolacím soudě v Remeši dne 18. 4. 2011 z Estonské republiky k trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu v organizované skupině podle čl. 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 a 313-8 francouzského trestního zákona, trestný čin padělání, falšování a užití platebních karet nebo vybírání prostředků dle čl. L 63-4, L 163-5 a L 163-10-1 francouzského měnového a finančního zákoníku a trestný čin držení prostředků pro falšování a padělání platebních karet nebo vybírání prostředků dle čl. L 163-4-1, L 163-5 a L163-6 francouzského měnového a finančního zákoníku, za které předávané hrozí trest odnětí svobody v trvání až sedmi let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Uvedené trestné činnosti se měla předávaná B. P. dopustit tím, že v lednu 2011 v R. držela falšované bankovní karty, jež byly nalezeny v jejím hotelovém pokoji, z nichž některé také použila. V pokoji bylo nalezeno i vybavení sloužící na výrobu a padělání bankovních karet včetně 2 počítačů, se kterými pracovala jmenovaná a další osoba. 13 karet bylo překódovaných. Částka transakcí realizovaných od 10. prosince 2010 do 11. ledna 2012 prostřednictvím 17 bankovních karet dosáhla výši 11.247,69 . Při dalších pokusech o převod šlo o částku 25.305,19 .
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Estonské republiky do Francie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státní občankou České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávané B. P. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2012


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch