11 Tcu 19/2009
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 19/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. dubna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky R. Ž., rozsudkem Zemského soudu v Krems a. d. Donau, Rakouská republika, ze dne 15. 4. 2008, sp. zn. 16 Hv 24/08w-40, a to pro zločin závažné a výdělečné krádeže vloupáním podle §§ 127, 128 odst. 1 č. 4, 129 č. 1, 130 čtvrtý případ a 15 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Krems a. d. Donau ze dne 15. 4. 2008 byl R. Ž. uznán vinným trestným činem závažné a výdělečné krádeže vloupáním a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu v Krems a. d. Donau tím, že spolu s dalšími spolupachateli odcizili níže uvedeným osobám movité věci v celkové hodnotě 4 463 s úmyslem se jejich přivlastněním neoprávněně obohatit a opakovaným pácháním trestné činnosti si obstarat trvalé příjmy, konkrétně

dne 24. 1. 2008 v K. vloupáním do sklepních kójí odcizili

M. V. čtyři páry lyží značky Atomic v hodnotě celkem 150 a horské kolo značky Dynamic v hodnotě 670 ,

G. J. pár lyží značky Atomic v hodnotě 350 ,

I. M. dva páry lyží neznámé značky v hodnotě 150 ,

nezjištěné osobě pár lyží v již nezjistitelné hodnotě,

dále se pokusili odcizit dne 24. 1. 2008 v K. vloupáním do sklepních kójí G. K. zpeněžitelný lup, zejména lyže či kola, a dále pak ještě odcizili paní G. ze skříňky na klíče domu v H. uzavírací GEGE-klíč v hodnotě 30 ,

dne 24. 1. 2008 v H. odcizili

N. S. horské kolo značky Genesis v hodnotě 299 ,

Ch. P. horské kolo značky Focus v hodnotě 2 000 ,

H. P. W. horské kolo značky Mistral v hodnotě 754 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 30. 3. 2009, pod č. j. 104/2009 MOT T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený R. Ž. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený R. Ž. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně zejména vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (dopustil se trestné činnosti opakovaně, vloupáním, způsobil přitom škodu, která by v přepočtu na české koruny přesáhla významně hranici větší škody), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch