11 Tcu 19/2008
Datum rozhodnutí: 05.05.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 19/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 5. května 2008 v neveřejném zasedání návrh Státního zastupitelství u Zemského soudu Augsburg, Bavorsko, o povolení průvozu předávaného I. S., státního občana Srbska-Černé Hory, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 5. května 2008 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z vydávané osoby I. S. územím České republiky z Makedonie do Spolkové republiky Německo, pro účely trestního řízení pro úmyslné nedovolené provozování obchodu s omamnými prostředky v množství nikoliv malém v 21 případech ve vícečinném souběhu a úmyslné nedovolené provozování obchodu s omamnými prostředky v 10 případech podle §§ 29a odst. 1 čís. 1, čís. 2, 3 odst. 1 čís. 1, 1 odst. 1 Zákona o omamných prostředcích, příloha I a III k Zákonu o omamných prostředcích, § 53 Trestního zákoníku Spolkové republiky Německo.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zastupitelství u Zemského soudu Augsburg, Bavorsko, požádalo dne 2. 5. 2008, pod spisovými čísly 680 AR B72/08, 301 Js 136133/07, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu I. S., státního občana Srbska Černé Hory, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Makedonie do Spolkové republiky Německo k účelům provedení úkonů trestního stíhání ve Spolkové republice Německo, kde je jmenovaný stíhán pro úmyslné nedovolené provozování obchodu s omamnými prostředky v množství nikoliv malém v 21 případech ve vícečinném souběhu a úmyslné nedovolené provozování obchodu s omamnými prostředky v 10 případech podle §§ 29a odst. 1 čís. 1, čís. 2, 3 odst. 1 čís. 1, 1 odst. 1 Zákona o omamných prostředcích, příloha I a III k Zákonu o omamných prostředcích, § 53 Trestního zákoníku Spolkové republiky Německo. Uvedené trestné činnosti se dopustil tím, že

I. mezi 1. 7. a 31. 12. 2004 obžalovaný kupoval a přejímal týdně zhruba nejméně v 19 jednotlivých případech vždy 100 gramů amfetaminové směsi od odděleně stíhaného A. E., dále koupil a převzal obžalovaný od této osoby v lednu 2005 v nezjistitelný den 100 gramů amfetaminové směsi, tuto pak prodával různým odběratelům v prostoru A., využívaje k tomu své funkce hlídače dveří v diskotékách; mezi 20. 11. 2004 a 20. 2. 2005, asi 1-2x týdně, prodával nejméně v deseti časově přesně nezjistitelných jednotlivých případech po každé nejméně 10 gramů amfetaminové směsi odděleně stíhané J. G.; jednoho přesně nezjistitelného dne mezi 1. 4. a 25. 5. 2004 koupil a převzal obžalovaný od odděleně stíhaného A. E. 1000 tablet extáze, tablety byly určeny k dalšímu prodeji za účelem dosažení zisku,

II. mezi 25. 12. 2005 a 31. 12. 2005 předal obviněný v A. jednu spotřební jednotku amfetaminu (0,3 g) a jednu pilulku extáze Ch. E., jako přípravu dalšího prodeje přinášejícího zisk; dne 14. nebo 15. 1. 2008 koupil a převzal obviněný od Ch. E. v A. celkem 85 gramů amfetaminové směsi k dalšímu prodeji přinášejícímu zisk; mezi 1. 3. 2005 a 31. 7. 2006 obviněný prodával a předával v nejméně 8 případech po každé 100 gramů amfetaminové směsi s úmyslem docílení zisku S. W. v oblasti obce S. u výjezdu ze silnice. V žádném z výše uvedených případů obžalovaný neměl povolení k zacházení s omamnými prostředky.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Státního zastupitelství u Zemského soudu Augsburg, Bavorsko, z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k provedení trestního řízení. V posuzovaném případě se jedná o takovou trestnou činnost, která vykazuje zákonné znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 an. tr. zák.), přičemž předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného územím České republiky pro účely provedení úkonů trestního řízení ve Spolkové republice Německo, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Státního zastupitelství u Zemského soudu Augsburg, Bavorsko, vyhověl.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. května 2008

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman