11 Tcu 187/2003
Datum rozhodnutí: 10.09.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 187/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rakouské republiky o povolení průvozu R. M. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. září 2003 podle § 383c tr. ř., a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveřejněné pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby R. M. územím České republiky pro účely trestního stíhání v Rakouské republice, pro trestné činy částečně dokonaného, částečně nedokonaného padělání peněz podle § 232 odstavec 1 a 2, § 15 trestního zákona Rakouska, a to na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Rakouské republiky ze dne 13. 8. 2003, č. j. 1.49526/22 IV 1/03.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rakouské republiky požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu R. M. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenovaného z Polska k trestnímu stíhání pro trestné činy částečně dokonaného, částečně nedokonaného padělání peněz podle § 232 odstavec 1 a 2, § 15 trestního zákona Rakouska. Uvedené trestné činnosti se měl dopustit tím, že vědomě a záměrně v součinnosti s litevským státním příslušníkem A. Z. a dalším, dosud nevypátraným spolupachatelem, v období od 18. 6. 2001 a 21. 6. 2001 vyměnil nejméně v 31 bankách v okresech M., H., K., K./D., H., S. a M. nejméně 507 kusů padělaných bankovek v hodnotě 100 USD přičemž věděl, že se jedná o padělané peníze a v dalších bankách se o takovou výměnu pokusil, přitom byla způsobena celková škoda odhadem minimálně 57.711,- EUR a jedná se zjevně o člena kriminálního spolku, který operuje ve více státech za účelem rozšiřování padělaných peněz.

Na obviněného R. M. byl vydán Zemským soudem v Korneuburgu dne 7. 8. 2003 pod sp. zn. 404 Ur 154/03h zatýkací rozkaz pro podezření ze spáchání výše popsané trestné činnosti.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rakouské republiky z hlediska splnění právních podmínek v záhlaví tohoto rozhodnutí uvedených mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestné činy, které z hlediska právních řádů Rakouské republiky i České republiky splňují podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky a ve smyslu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. 12. 1957 a o usnadnění jejího uplatnění. Trestní stíhání není promlčeno podle právního řádu obou států, jedná se o trestnou činnost vykazující zákonné znaky trestných činů i na území České republiky, přičemž vydávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného R. M. za účelem trestního stíhání v Rakouské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rakouské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. září 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík