11 Tcu 185/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 185/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal dne 25. září 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. D. rozsudkem Okresního soudu v Göteborgu, Švédské království, ze dne 1. 10. 1997, sp. zn. B 16021 - 97 ve spojení s rozhodnutím Nejvyššího soudu pro západní Švédsko, Švédské království ze dne 18. 11. 1997, sp. zn. B 1081/97 a B 1602/97, a to pro trestný čin závažného porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 3 a § 4 švédského zákona o oběhu zboží ve styku s cizinou (1960:418), k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Göteborgu, Švédské království, ze dne 1. 10. 1997, sp. zn. B 16021 97, který ve spojení s rozhodnutím Nejvyššího soudu pro západní Švédsko, Švédské království ze dne 18. 11. 1997, sp. zn. B 1081/97 a B 1602/97, nabyl právní moci dne 17. 12. 1997, byl J. D. uznán vinným trestným činem závažného porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 3 a § 4 švédského zákona o oběhu zboží ve styku s cizinou ( 1960:418).

Uvedeného trestného činu se dopustil tím, že dne 5. 9. 1997, když měl podle předložených dokumentů dopravit kamion s nákladem 14 400 litrů vodky do Litvy, případně až do Řecka, po jeho dopravení do švédského G., na ulici A. přerušil jízdu, a na tomto místě kamion odplomboval a začal za pomocí dalších dvou osob jeho náklad překládat do kontejneru, který na základě předcházející telefonické domluvy zajistil a na místo určení dopravil J. K., po půl hodině však byl zadržen celníky a policií. Za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení švédského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. J. D. se dopustil trestného činu, který je závažným trestným činem proti hospodářské soustavě i podle českého právního řádu. Nebylo možno přehlédnout též způsob jeho provedení odplombováním kamionu převážejícího větší množství alkoholu. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík