11 Tcu 184/2014
Datum rozhodnutí: 25.02.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 184/2014-16

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 25. února 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. R. M. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení R. M., rozsudkem Odvolacího soudu Bari, Italská republika, ze dne 5. 7. 2012, sp. zn. 671/12, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže s přitěžujícími okolnostmi podle čl. 61 odst. II., 81, 56, 110, 337, 582, 585, 610, 624 bis, 635 italského tr. zákoníku, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 4 (čtyř) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Odvolacího soudu Bari ze dne 5. 7. 2012, sp. zn. 671/12, který nabyl právní moci dne 17. 11. 2012, byl R. M. uznán vinným ze spáchání výše uvedeného trestného činu a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 4 (čtyř) měsíců.

Podle skutkových zjištění Odvolacího soudu Bari bylo zjištěno, že ods. R. M. společně s G. P. dne 15. dubna 2011:
1. vnikli do bytu paní B. M., trvale bytem v T., ul. D. L. S. č. a z její ložnice odnesli velké množství šperků (vč. briliantů a hodinek Rolex) značné hodnoty. Při tomto činu zničili lampu a dřevěné lehátko umístněné na verandě,
2. spustili se z venkovní verandy a společně vnikli do bytu poškozeného G. D. M., nacházejícím se v T. v ul. C. L. S. č. a prostřednictvím výhružek pistolí a opakovaným kopáním a údery do zárubní u tohoto bytu (kterými způsobili hmotnou škodu na konstrukci) se domohli toho, aby jim majitel tohoto bytu otevřel okno, aby mohli utéct,
3. nastoupili do vozu zn. Opel Vectra zelené barvy s francouzskou poznávací značkou (vedeného na jméno T. D.) a následnou jízdou zničili semafor a další dopravní značení, čímž způsobili správě obce T. velkou finanční škodu,

4. při řízení vozidla zn. Opel Vectra ujížděli značnou rychlostí v zastavěné oblasti před motorizovanou jednotkou, čímž vážně ohrozili veřejnou bezpečnost kolemjdoucích a místních školáků, přičemž aby zabránili svému zadržení, tak prudce najeli do vozidla Fiesta SPZ , řízeného paní L. P., a tím ji způsobili vážné zranění, vyžadující dobu léčení 7 dnů a hmotnou škodu na poškozeném vozidle.
5. Ods. M. spolu s další neidentifikovanou osobu s cílem zajistit si beztrestnost v blíže nezjištěném čase vyhrožoval paní R. F. a při tom na ni mířil nelegálně drženou pistolí.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-139/2014-MOT-T/9 ze dne 4. 12. 2014 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 9. 12. 2014.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený R. M. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205, ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148, poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti podle § 277 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že obviněný se během jednoho dne dopustil krádeže velkého množství šperků značné hodnoty a poté aby si zajistil svou beztrestnost ohrozil zdraví mnoha občanů, když jim při svém útěku způsobil značnou majetkovou škodu, stejně jako obci T. na veřejném majetku. Tomuto jednání odpovídá druh a výměra uloženého trestu odnětí svobody, která koresponduje s českou právní úpravou.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. R. M. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. února 2015 Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman