11 Tcu 184/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 184/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 25. září 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky D. P. rozsudkem Soudu prvního stupně v Trelleborgu, Švédské království, ze dne 17. 12. 1998, č. B 513-98, a to pro závažný drogový trestný čin a trestný čin pašování zboží podle § 3 švédského protidrogového zákona a § 3 švédského zákona o pašování zboží, k trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti let a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Soudu prvního stupně v Trelleborgu, Švédské království, ze dne 17. 12. 1998, č. B 513-98, jenž nabyl právní moci dne 8. 1. 1999, byl D. P. uznán vinným závažným drogovým trestným činem a trestným činem pašování zboží podle § 3 švédského protidrogového zákona a § 3 švédského zákona o pašování zboží, za které byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti let, k trestu vyhoštění na dobu neurčitou a povinnosti zaplatit poplatek ve výši 300 SEK.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že:

1. společně a po dohodě s dvěma jinými osobami se dne 12. 4. 1998 pokusil dovézt z České republiky přes německé území do Švédska přes T. neoprávněně a bez ohlášení celnici 5 433 g heroinu o koncentraci 46-52 % báze, v jedenácti balíčcích ukrytých ve dveřích zavazadlového prostoru a krytu kola automobilu zn. Škoda Felicia kombi. Látka byla nalezena v rámci celní prohlídky v T.;

2. v době od konce listopadu do začátku prosince 1997, z pověření osob z České republiky, jako kurýr společně s dvěma dalšími osobami v automobilu Ford Transit, české státní poznávací značky AHL 94-16, v A. převzal od neznámých osob cca 85 kg heroinu, z čehož přibližně 80 kg ukryl ve speciálně upravené dvojité podlaze vozidla. Poté co se přemístili do Belgie, ukryl zbývající množství heroinu, které se do úkrytu ve voze nevešlo, do skrýše v blízkosti B. (kde je vyzvedl později a dopravil do Německa). Poté přepravili heroin ukrytý v automobilu do Velké Británie, kde jej na blíže neurčeném místě v blízkosti L. předali neznámým příjemcům, kteří jim výměnou předali cca jeden milion GBP v hotovosti, jenž po návratu do České republiky odevzdali.

V obou případech přitom jednal za přislíbenou finanční odměnu a s vědomím, že obsahem převážených balíčků jsou drogy.

Dne 22. 8. 2003 pod sp. zn. 2580/2000-MO-M/11 podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. D. P. se opakovaně dopustil velmi závažné úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Rovněž je nutno přihlédnout k povaze převážených omamných prostředků (heroin) a jejich množství (cca 85 a 5,4 kg). Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen velmi vysoký nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2003

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch