11 Tcu 183/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 183/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal dne 25. září 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky F. H. rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 24. 8. 1999, sp. zn. 213 Ds 148 Js 034386/99, a to pro trestný čin pašování cizinců podle § 92a odst. 1 č. 1 a 2, § 92 odst. 1 č. 1 a 6, § 3 odst. 1, § 55 odst. 1, § 58 odst. 1 německého cizineckého zákona, k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 24. 8. 1999, sp. zn. 213 Ds 148 Js 034386/99, jenž nabyl právní moci dne 1. 9. 1999, byl F. H. uznán vinným trestným činem pašování cizinců podle § 92a odst. 1 č. 1 a 2, § 92 odst. 1 č. 1 a č. 6, § 3 odst. 1, § 55 odst. 1, § 58 odst. 1 německého cizineckého zákona. Uvedeného trestného činu se dopustil tím, že po předchozí domluvě s nezjištěným V., dne 16. 6. 1999 odjel podle plánu asi ve 4.30 hodin na dohodnuté místo poblíž O., kde naložil do vozu celkem 16 zahraničních státních občanů, o nichž věděl, že nemají potřebné doklady ani pro vstup do Spolkové republiky Německo, ani pro tamní pobyt a zamýšlel je odvézt podle dohody do L., a tím napomoci jejich přechodu mimo povolený přechod hranic do Spolkové republiky Německo, avšak téhož dne v 5.30 hodin byl obžalovaný H. na P. ulici v B. G. zadržen příslušníky ochrany spolkových hranic. Za každého převedeného cizince měl obdržet 500,-Kč. Za tyto trestné činy byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. F. H. se pro finanční prospěch podílel na organizované ilegální přepravě značného počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík