11 Tcu 18/2015
Datum rozhodnutí: 09.02.2015
Dotčené předpisy: § 143 odst. 4 předpisu č. 104/2013Sb., § 220 odst. 3 předpisu č. 104/2013Sb.11 Tcu 18/2015 -8

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 143 odst. 4 a ve spojení s ust. § 220 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ohledně předávaného T. Ž. , a rozhodl dne 9. 2. 2015 takto:

T. Ž. bude po dobu průvozu územím České republiky z Litevské republiky do Rakouské republiky pro účely trestního stíhání pro trestné činy krádeže podle § 127, závažné krádeže podle § 128 odst. 2, a krádeže provedené členem organizované skupiny podle § 130 bodech 2, 3 a 4 rakouského tr. zákoníku, držen v průvozní vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 5. 2. 2015 Nejvyššímu soudu návrh podle § 143 odst. 4 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen zákon ), na rozhodnutí, že předávaný T. Ž. bude po dobu průvozu územím České republiky držen v průvozní vazbě.

O průvoz předávaného požádalo Ministerstvo spravedlnosti Rakouské republiky podle čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, a to k trestnímu stíhání jmenovaného pro trestné činy uvedené v § 127, § 128 odst. 2, § 129 bodu 1, § 130 bodech 2, 3 a 4 rakouského tr. zákoníku, za které mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až do deseti let.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Státním zastupitelstvím Graz a schváleného Trestním soudem v Grazu, sp. zn. 26 St 63/14a dne 2. 12. 2014.

Trestné činnosti, popsané celkem ve dvanácti skutcích, se předávaný měl dopustit ve spolupráci s osobami R. J., A. M. a dalšími (prozatím neznámými) spolupachateli. Jednalo se o četné krádeže movitých věcí, odcizovaných primárně z automobilů zn. BMW. Šlo především o navigační zařízení, palubní počítače, multimediální zařízení a další příslušenství, a dále o finanční hotovosti a další jednotlivé věci ve vozidlech umístěných. Hodnota odcizených věcí je cca 950.000,- EUR s tím, že v řadě případů nebyla cena odcizené elektroniky zjištěna, a proto skutečná škoda ještě tuto částku značně převyšuje. Trestnou činnost obviněný páchal v rámci organizace, s cílem získat z opakovaných vloupání do vozidel stabilní příjem.

Podle § 142 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona je k přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma nebo více cizími státy a k povolení průvozu ministerstvo spravedlnosti.

Podle § 143 odst. 4 zákona ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona v jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvo před povolením průvozu podá Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí, že osoba, o jejíž průvoz jde, bude po dobu průvozu přes území České republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší soud vyhoví takovému návrhu pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo není-li dán některý z důvodů nepovolení průvozu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud Nejvyšší soud návrh zamítne, ministerstvo průvoz nepovolí.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litevské republiky do Rakouské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného T. Ž. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, Nejvyšší soud citované žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. února 2015

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman