11 Tcu 18/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 18/2011-6

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. dubna 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. S. rozsudkem Obvodního soudu Landshut, Spolková republika Německo, ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. 12 LS 39 Js 13981/09, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin krádeže v jednočinném souběhu s úmyslným ublížením na těle podle §§ 242 odst. 1, 223 odst. 1, 230 a 52 německého trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Landshut ze dne 5. 8. 2009 byl M. S. uznán vinným trestným činem krádeže v jednočinném souběhu s úmyslným ublížením na těle a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Landshut tím, že dne 29. 5. 2009 kolem 18.25 hod. odcizil v obchodních prostorách firmy Schlecker v B., 84130 Dingolfing, čtyři balení po pěti žiletkách značky Gillette Mach 3 a čtyři balení po pěti žiletkách značky Gillette Mach 3 Turbo v celkové hodnotě 99,92 . Když byl osloven kvůli krádeži místním detektivem Eckstädtem, začal prchat. Po asi 300 m detektiv odsouzeného zastavil, ten se proti němu postavil, udeřil ho pěstí do obličeje a pokusil se mu dát další rány pěstí do břicha, nakonec mu dal několik ran do horní části těla. Poškozený utrpěl pohmožděniny na pravé tváři, škrábance v oblasti lícní kosti, odřeninu olekranonu a škrábance na levém hřbetu ruky a kloubu malíku.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 14. 2. 2011, pod č. j. 1106/2010 MOT T/8, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. S. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (minimálně by se jednalo o trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, v úvahu by mohl přicházet i pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu, že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch