11 Tcu 172/2006
Datum rozhodnutí: 07.12.2006
Dotčené předpisy:
11 Tcu 172/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu I. S., t. č. ve vydávací vazbě na území Slovinska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 7. prosince 2006, podle § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveřejněna pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby I. S., státního občana Maďarské republiky, územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, který mu byl uložen rozsudkem Soudního dvoru Timisoara, ze dne 10. 11. 1997, sp. zn. 4262, ve spojení s rozsudkem Odvolacího dvoru Timisoara, ze dne 10. 1. 2000, sp. zn. 8, a to pro trestný čin podvodu a trestný čin daňového úniku podle článků 13 odst. 1 a 2, 33a, 34, 64, 71, 229 odst. 2 trestního zákona Rumunska, článků 12, 20 zákona č. 87/1994 Rumunska, a to na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 6. 11. 2006, č. j. 44221/2006.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska dne 6. 11. 2006 pod č. j. 44221/2006, požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (č. 549/1992 Sb.) o povolení průvozu maďarského státního občana I. S. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Slovinska k výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, a to trestu odnětí svobody v trvání tří let, který mu byl uložen rozsudkem Soudního dvoru Timisoara, ze dne 10. 11. 1997, sp. zn. 4262, ve spojení s rozsudkem Odvolacího dvoru Timisoara, ze dne 10. 1. 2000, sp. zn. 8, a to pro trestný čin podvodu a trestný čin daňového úniku podle článků 13 odst. 1 a 2, 33a, 34, 64, 71, 229 odst. 2 trestního zákona Rumunska, článků 12, 20 rumunského zákona č. 87/1994.

Uvedené trestné činnosti se měl odsouzený dopustit v podstatě tím, že v období od 21. 11. 1994 do 22. 12. 1994 dovezl na základě prošlého povolení k dovozu spolu s dalšími odsouzenými přes celní úřad N., ve třech případech kávu v celkovém množství 32.258 kg, bez toho, aniž by uhradil povinné celní poplatky v celkové výši 133.030.150 ROL.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní úpravou (§ 423 tr. ř.), tak výše již uvedenou Úmluvou. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody, které z hlediska právních řádů Rumunska i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. V posuzovaném případě se jedná o takovou trestnou činnost, která vykazuje zákonné znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (přinejmenším trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák.), přičemž předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny ani žádné jiné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzeného územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík