11 Tcu 172/2003
Datum rozhodnutí: 19.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 172/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. srpna 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. H. rozsudkem Zemského soudu v Mannheimu, Spolková republika Německo, ze dne 24. 4. 2001, sp. zn. 5 Kls 807 Js 6945/99, a to pro trestný čin nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nikoli neparném množství podle § 29a odst. 1 č. 2 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a tří měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Mannheimu, Spolková republika Německo, ze dne 24. 4. 2001, sp. zn. 5 Kls 807 Js 6945/99, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl M. H. uznán vinným trestným činem nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nikoli nepatrném množství podle § 29a odst. 1 č. 2 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo, za které byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a tří měsíců.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že od ledna 1998 do 2. 2. 1998 se jako tlumočník a řidič účastnil jednání o obchodu s heroinem mezi českým dodavatelem jménem Z. L. a skupinou odběratelů turecké a rumunské státní příslušnosti žijících v Německu. V průběhu prvního jednání v polovině ledna se hovořilo nejprve o kilogramových množstvích a cenových představách, přičemž odběratelům byl předán vzorek nabízené látky. Poté odsouzený vyřídil několik telefonátů ohledně modalit obchodu. V rámci dalšího setkání dne 28. 1. 1998 strany upřesnily množství heroinu na deset kilogramů za cenu 300.000 DM, den předání na 2. 2. 1998 a způsob provedení obchodu. Dne 2. 2. 1998 se opět účastnil setkání ve Š.é H., kde mu byla vyplacena odměna za jeho služby ve výši 1.000 DM. Jelikož však dodavatel trval na zaplacení dodávky předem (přičemž měly být nyní předány jen tři kilogramy heroinu) na což odběratelé nepřistoupili, k dokonání obchodu nedošlo. Odsouzenému přitom byly známy všechny podstatné okolnosti obchodu. Kromě již uvedené odměny mu byla dodavatelem přislíbena další odměna, vyšší než 2.000 DM.

Dne 7. 8. 2003 pod sp. zn. 2288/2002-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který zakládá trestněprávní odpovědnost i podle právního řádu České republiky (pomoc k trestnému činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 9 odst. 1 písm. c), odst. 2, § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. M. H. poskytl jiné osobě pomoc ke spáchání závažného úmyslného trestného činu, k jehož stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Rovněž je nutno přihlédnout k povaze nabízených omamných prostředků (heroin) a jejich značnému množství (nejméně 3 kg). Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch