11 Tcu 170/2003
Datum rozhodnutí: 10.09.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 170/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 10. září 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. F. rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 18. 2. 1997, sp. zn. 213 Ds 142 Ks 68312/96, a to pro trestný čin společného pašování cizinců podle § 92 odst. 1 č. 1 a 2 německého cizineckého zákona, § 25 odst. 2, § 69, § 69a, § 69b německého trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a k odnětí řidičského oprávnění na dobu jednoho roku.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 18. 2. 1997, sp. zn. 213 Ds 142 Ks 68312/96, jenž nabyl právní moci dne 26. 2. 1997, byl J. F. uznán vinným trestným činem společného pašování cizinců podle § 92 odst. 1 č. 1 a 2 německého cizineckého zákona, § 25 odst. 2, § 69, § 69a, § 69b německého trestního zákona.

Uvedeného trestného činu se dopustil tím, že dne 7. 12. 1996 vzal do svého osobního vozu Mazda SPZ AER 45 02 pět iráckých státních příslušníků a jednoho dalšího Palestince, aby je dopravil do B. Obžalovaný věděl, že pašované osoby nemají žádné povolení k pobytu, případně vízum, a že předtím byli převedeni přes zelenou hranici. V blízkosti S. je převzal na smluveném místě a krátce poté byl zadržen. Za to mu byl přislíben peněžní obnos, který mu měl být vyplacen podle kilometráže.

Za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a k odnětí řidičského oprávnění na dobu jednoho roku.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. J. F. se pro finanční prospěch podílel na ilegální organizované přepravě cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík