11 Tcu 17/2012
Datum rozhodnutí: 20.02.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 17/2012-25

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu C. E. B. , státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. února 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávané osoby C.-E. B. , státního občana Rumunska, územím České republiky z Finské republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Soudu v Targu Bujor, Rumunsko, ze dne 30. června 2010, sp. zn. 807/316/2009, č. 260, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Galaţi, Rumunsko, ze dne 7. března 2011, č. 329/7.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


Rumunsko požádalo dne 15. února 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana C.-E. B. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Finské republiky do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 23. května 2011 Soudem v Targu Bujor, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří roků, uloženého mu rozsudkem výše uvedeného soudu ze dne 30. června 2010, sp. zn. 807/316/2009, č. 260, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Galaţi, Rumunsko, ze dne 7. března 2011, č. 329/7, a to pro trestný čin krádeže podle čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. e) a g), a čl. 37 b) trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 24. února 2012.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že se dne 25. října 2006 večer, za obcí B. , Rumunsko, zmocnil u cesty přistaveného koňského povozu taženého dvěmi koňmi, s nímž následně odjel směrem do svého bydliště v obci B.-M. , Rumunsko, kde části povozu zanechal v příkopě; oba koně byli později nalezeni v blízkosti jeho bydliště.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Finské republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného C-E. B. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. února 2012

Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík