11 Tcu 17/2009
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 17/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. dubna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky R. S. rozsudkem Zemského soudu v St. Pölten, Rakouská republika, ze dne 11. 7. 2008, sp. zn. 20 Hv 78/08x, a to pro zločin závažné krádeže vloupáním podle §§ 127, 128 odst. 1 č. 2 a 129 č. 1 a 2 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v St. Pölten ze dne 11. 7. 2008 byl R. S. uznán vinným trestným činem závažné krádeže vloupáním a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu v St. Pölten tím, že ve městě M. v benediktinském klášteře M. odcizil cizí movité předměty patřící klášteru, a to částečně v místnosti určené k náboženským úkonům, činu se dopustil vloupáním s úmyslem se neoprávněně obohatit, a to

1. ze 13. na 14. 10. 2007 odcizil hotovost v rozličných měnách v hodnotě cca 3 000 . V kostele kláštera M. totiž pomocí kleští a železné čepele pilky rozlomil pojistné zařízení na truhlici určené pro úschovu cenností, a tak se dostal k finanční hotovosti;

2. dne 27. 4. 2008 vědomě a za spoluúčasti zvlášť stíhaného spolupachatele A. K. odcizili 300 tím způsobem, že pomocí páčidla rozlomili vnitřní dveře nacházející se mezi klášterním ambitem a sakristií a kleštěmi vypáčili dvě pokladničky.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 30. 3. 2009, pod č. j. 108/2009 MOT T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený R. S. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený R. S. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně zejména vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (dopustil se trestné činnosti opakovaně, vloupáním, způsobil přitom škodu, která by v přepočtu na české koruny přesáhla významně hranici větší škody), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch