11 Tcu 164/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 164/2011-25
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost okresního státního zástupce Zwolle-Lelystad, Nizozemské království, o povolení průvozu předávaného T. P. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. prosince 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného T. P ., neznámé státní příslušnosti, územím České republiky z Litvy do Nizozemska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání 21 týdnů, resp. jeho zbytku v trvání 145 dnů, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Haagu ze dne 15. 2. 2006, sp. zn. 09/658638-05, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Kanceláří okresního státního zástupce Zwolle-Lelystad dne 10. 8. 2011 a žádosti okresního státního zástupce Zwolle-Lelystad, Nizozemské království, ze dne 21. 12. 2011.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní státní zástupce Zwolle-Lelystad, Nizozemské království, požádal dne 21. 12. 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu T. P., neznámé státní příslušnosti, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Kanceláří okresního státního zástupce Zwolle-Lelystad dne 10. 8. 2011 z Litvy k výkonu trestu v trvání 21 týdnů, resp. jeho zbytku v trvání 145 dnů v Nizozemsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Předávaný T. P. se spolu s dalšími osobami ve městě H., okres W., v době od 1. 11. 2005 do 2. 11. 2005 dopustil sedmi trestných činů krádeže prostřednictvím násilného vstupu do několika osobních automobilů patřících různým poškozeným osobám vylomením zámků dveří, násilným otevřením dveří nebo rozbitím oken u automobilů, přičemž odcizili
1. z osobního automobilu patřícímu poškozené osobě jménem P. A. V. CDR přehrávač, cyklistickou bundu, sluneční brýle a několik CD disků,
2. z osobního automobilu patřícímu poškozené osobě jménem M. J. Z. autorádio a mini CD disky,
3. z osobního automobilu patřícímu poškozené osobě jménem P. V. autorádio/CD přehrávač s navigačním systémem,
4. z osobního automobilu patřícímu poškozené osobě jménem A. A. B. autorádio/CD přehrávač a brýle,
5. z osobního automobilu patřícímu poškozené osobě jménem R. A. B. autorádio/CD přehrávač a brašnu s nářadím,
6. z osobního automobilu patřícímu poškozené osobě jménem Y. G. L. B. B. autorádio/CD přehrávač.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litvy do Nizozemska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného T. P. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. prosince 2011


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík