11 Tcu 164/2003
Datum rozhodnutí: 19.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 164/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. srpna 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky B. Č. rozsudkem Zemského soudu v Heilbronnu, Spolková republika Německo, ze dne 2. 12. 1999, sp. zn. 1 KLs 63 Js 3473/99, a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných látek v nikoli nepatrném množství a nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nikoli nepatrném množství podle § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a odnětí řidičského oprávnění pro území Spolkové republiky Německo na dobu jednoho roku.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Heilbronnu, Spolková republika Německo, ze dne 2. 12. 1999, sp. zn. 1 KLs 63 Js 3473/99, jenž nabyl právní moci ve vztahu k B. Č. téhož dne, byla jmenovaná uznána vinnou trestnými činy nedovoleného dovozu omamných látek v nikoli nepatrném množství a nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nikoli nepatrném množství podle § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo, za které byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a odnětí řidičského oprávnění pro území Spolkové republiky Německo na dobu jednoho roku.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustila tím, že dne 9. 2. 1999 okolo 9.00 hod. v P. na parkovišti v ulici P. převzala od osoby zprostředkovávající pro drogové skupiny drogové kurýry směs heroinu zabalenou do dvou balíčků ovinutých plastikovou lepící páskou, o celkové hmotnosti 968 g, s obsahem účinných látek 611 g hydrochloridu heroinu, s tím, že ji má dopravit do H. Oba balíčky ukryla pod sedadlem řidiče ve voze zn. Peugeot 309, české státní poznávací značky PMR 05-33, se kterým P. opustila okolo 10.30 hod. a okolo 16.20 hod. dorazila do H., kde se okolo 18.00 hod. v restauraci B. K. na ul. N. setkala s odběrateli, kterým měla látku dále oproti mzdě odevzdat. Po příchodu k vozidlu, kde byla látka ukryta byla zadržena příslušníky policie. Jednala přitom s vědomím, že látka, kterou převáží je heroinová směs v daném množství. Za kurýrní cestu jí byla přislíbena odměna ve výši nejméně 1000 DM.

Dne 5. 8. 2003 pod sp. zn. 736/2002-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. B. Č. se dopustila závažné úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Rovněž je nutno přihlédnout k povaze převážených omamných prostředků (heroin) a jejich množství (cca 1 kg). Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen zejména vysoký nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch