11 Tcu 163/2012
Datum rozhodnutí: 14.11.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 163/2012 -47

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaných C. I., a D. F., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. listopadu 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného C. I., územím České republiky z Belgie do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř let uloženého mu trestním rozsudkem č. 579 Soudního dvora v Ploiesti ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 11864/281/2010, ve znění rozhodnutí č. 627/2011 Soudního dvora v Ploiesti ze dne 23. 4. 2011, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 10/E/2011 vydaného Soudním dvorem v Ploiesti dne 9. 6. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 13. 11. 2012.
II. Povoluje se průvoz předávaného D. F., územím České republiky z Belgie do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let uloženého mu trestním rozsudkem č. 17 Soudního dvora v Chişineu Criş ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. 1312/210/2011, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Soudním dvorem v Chişineu Criş dne 29. 3. 2012 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 13. 11. 2012.
III. Po dobu průvozu budou předávané osoby drženy ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 13. 11. 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu C. I., Rumunsko, státního občana Rumunska, a D. F., Rumunsko, státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaných osob realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 10/E/2011 vydaného Soudním dvorem v Ploiesti dne 9. 6. 2011 a evropského zatýkacího rozkazu vydaného Soudním dvorem v Chişineu Criş dne 29. 3. 2012 z Belgie k výkonu trestů odnětí svobody v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný C. I. dopustil tím, že v noci ze dne 17. na 18. 9. 2009 kolem půlnoci spolu s další osobou jménem C. M. odcizil telefonní kabel o celkové délce 900 m zabudovaný v telekomunikační síti v obcích M. a B. Tímto jednáním způsobil poškozené společnosti Romtelecom škodu za 16.347,88 rumunských lei. Dále dne 23. 9. 2009 okolo 02:20 hodin ráno se pokusil spolu se stejnou osobou odcizit telefonní kabel zabudovaný v telekomunikační síti v obci D. ležící mezi obcemi M. a B. Tímto jednáním způsobil poškozené společnosti Romtelecom škodu za 636,41 rumunských lei.

Trestné činnosti se předávaný D. F. dopustil tím, že v noci ze dne 28. na 29. 8. 2011 spolu s dalším obviněným jménem M. P. S. se vloupali do obydlí poškozeného M. S., odkud odcizili zboží v hodnotě 1 100 .

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Belgie do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávané osoby nejsou státními občany České republiky a nemají ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaných C. I. a D. F. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2012


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch