11 Tcu 162/2011
Datum rozhodnutí: 25.11.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 162/2011-14
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného P. L. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. listopadu 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného P. L. územím České republiky z Belgického království do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání pěti let uloženého mu rozsudkem Krajského soudu v Bratislavě ze dne 9. 3. 2007, sp. zn. 3T 1/05, ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 1To 10/2007, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Krajským soudem v Bratislavě dne 11. 5. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 22. 11. 2011.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 23. 11. 2011 (žádost datovaná dnem 22. 11. 2011) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu P. L. státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Krajským soudem v Bratislavě dne 11. 5. 2011 z Belgického království k výkonu trestu odnětí svobody v trvání pěti let na Slovensku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Trestné činnosti se předávaný P. L. dopustil tím, že dne 3. 8. 2000 uzavřel v Dopravní Pojišťovně, a. s., pobočka B., pojistnou smlouvu, jejímž předmětem plnění je přeprava zboží na pojistnou sumu 5 000 000 Sk (165 969,59 ) a dne 10. 4. 2001 oznámil Dopravní pojišťovně, a. s., pojistnou událost, přičemž v oznámení a v následných zprávách ze dnů 12. 4. 2001 a 17. 4. 2001, které pro pojišťovnu zpracoval, nepravdivě uvedl, že v nákladním prostoru vozidla Avia 301, které při pojistné události dne 7. 4. 2001 v 4.30 hod. u obce M. Ľ., okres L., zčásti shořelo, bylo uloženo zboží v hodnotě 5 224 191 Sk (173 411,37 ) podle dodacího listu, který v pojišťovně předložil, které při požáru vozidla mělo úplně shořet, čímž se pokusil vylákat pojistné plnění od Dopravní pojišťovny, a. s., tím, že ji uvedl v omyl v otázce splnění podmínek, čímž by jí v případě vyplacení pojistného způsobil škodu ve výši 5 000 000 Sk (165 969,59 ).

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Belgického království do Slovenské republiky za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného P. L. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2011


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch