11 Tcu 162/2003
Datum rozhodnutí: 19.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 162/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal dne 19. srpna 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky T. D. rozsudkem Okresního soudu v Norimberku, Spolková republika Německo, ze dne 10. 5. 2000, sp. zn. 44 Ls 806 Js 25963/99, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Norimberk-Fürth ze dne 18. 9. 2000, sp. zn. 2 Ns 806 Js 25963/1999, a to pro trestné činy společné krádeže vloupáním do bytů v 6 případech, společné krádeže se zbraní ve 2 případech, krádeže se zbraní a pokus trestného činu společné krádeže vloupáním do bytu podle § 242, § 244 odst. 1 č. 1a, 3, odst. 2, § 248a, § 22, § 23, § 25 odst. 2, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Norimberku, Spolková republika Německo, ze dne 10. 5. 2000, sp. zn. 44 Ls 806 Js 25963/99, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Norimberk-Fürth ze dne 18. 9. 2000, sp. zn. 2 Ns 806 Js 25963/1999, byl T. D. uznán vinným trestnými činy společné krádeže vloupáním do bytů v 6 případech, společné krádeže se zbraní ve 2 případech, krádeže se zbraní a pokusem trestného činu společné krádeže vloupáním do bytu podle § 242, § 244 odst. 1 č. 1a, 3, odst. 2, § 248a, § 22, § 23, § 25 odst. 2, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za které byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že se spolu se spoluodsouzeným J. P. dne 7. 12. 1999 v době mezi 7:40 hod. a 16:00 hod. vloupali do 7 bytů v městské oblasti N. a dále odcizili předměty v obchodech. Konkrétně tak:

1. mezi 7:40 hod. a 14:55 hod. pronikli do bytu poškozeného H. L. v K. 25, odkud odcizili různé předměty v celkové hodnotě cca 5 000 DM, přičemž prolomením bytových dveří vznikla věcná škoda cca 3 500 DM;

2. mezi 7:40 hod. a 14:55 hod. pronikli do bytu poškozené F. B. v K. 25 tak, že násilně vyrazili bytové dveře. V bytě odcizili prsten v hodnotě cca 120 DM, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu cca 1 700 DM;

3. mezi 7:40 hod. a 14:30 hod. pronikli do bytu poškozené S. R.r, H. 25 tak, že vyrazili dveře bytu. Odcizili různé předměty v celkové hodnotě cca 4 000 DM, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu cca 700 DM;

4. mezi 7:40 hod. a 14:30 hod. se pokusili vypáčit dveře bytu Dr. W. H., H. 25, nepodařilo se jim však byt otevřít;

5. mezi 11:00 hod. a 13:00 hod. pronikli vyražením dveří do bytu U. E., W. 6, odkud odcizili různé předměty v celkové hodnotě cca 7 000 DM, hotovost ve výši 900 DM, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu cca 2 600 DM;

6. mezi 11:00 hod. a 13:00 hod. pronikli do bytu H. G., W. 6, tak, že vyrazili dveře. Odcizili videokameru Sony HI 8 s příslušnými kabely, fotoaparát značky Olympus, černou koženou tašku a hotovost ve výši 215 DM a rovněž cizí bankovky a mince, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu cca 2 600 DM;

7. mezi 11:00 hod. a 13:00 hod. pronikli do bytu R. K., W. 6, odkud odcizili různé předměty v celkové hodnotě cca 2 000 DM, přičemž poškozením zařízení způsobili škodu 2 000 3 000 DM;

8. v 16:00 hod. odcizili u firmy W., L. 12-24, 3 páry ponožek v hodnotě celkem 80,50 DM;

9. v 16:30 hod. odcizili u firmy C&A M., L. 25-27, prádlo v celkové hodnotě 324,75 DM;

10. v 16:45 hod. odcizil odsouzený D. u firmy Z., B. G. 40, různé předměty v celkové hodnotě 110,90 DM.

Dne 1. 8. 2003 pod sp. zn. 4274/2001-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německých soudů do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestné činy krádeže podle § 247 tr. zák., porušování domovní svobody podle § 238 tr. zák. a poškozování cizí věci podle § 257 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. T. D. se dopustil závažné úmyslné majetkové trestné činnosti spáchané mnoha útoky v krátkém časovém rozmezí, s vysokou škodou způsobenou více osobám. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch