11 Tcu 161/2011
Datum rozhodnutí: 25.11.2011
Dotčené předpisy: § 423 tr. ř., § 424 tr. ř.11 Tcu 161/2011 - 27

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu odsouzeného A. P. a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. listopadu 2011 podle §§ 423 a 424 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz odsouzeného A. P., státního občana Rumunska, územím České republiky z Norského království do Rumunska pro účely předání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozhodnutím Soudu v Caransebeş, Rumunsko, ze dne 24. ledna 2011, č. 25, sp. zn. 4121/208/2010, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Timisoara, Rumunsko, ze dne 16. května 2011, č. 784/R.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 16. listopadu 2011 na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (č. 549/1992 Sb.) o povolení průvozu rumunského státního občana A. P. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Norského království do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř let uloženého mu rozhodnutím Soudu v Caransebeş, Rumunsko, ze dne 24. ledna 2011, č. 25, sp. zn. 4121/208/2010, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Timisoara, Rumunsko, ze dne 16. května 2011, č. 784/R; uložený trest se sestává z trestu odnětí svobody v trvání dvou let, který byl odsouzenému uložen za trestný čin zpronevěry podle čl. 215 (1) odst. 1 ve spojení s čl. 41 odst. 2 a čl. 37 písm. a) trestního zákona Rumunska, jehož se dopustil tím, že v období od 15. 6. do 25. 6. 2010, jako zaměstnanec společnosti SC Modarea Styl SRL Caransebeş se sídlem v Bukurešti, Rumunsko, kde byl zaměstnán jako dopravce, převzal od svých spolupracovníků celkem šest balíčků, které následně oproti předání finančních prostředků (na dobírku) odevzdal jejich příjemcům, a inkasované finanční prostředky v předpokládané výši celkem 5 872,82 RON, které měl odevzdat společnosti SC Sprint Curie SRL, neodevzdal a neoprávněně si je ponechal pro vlastní potřebu, a z trestu odnětí svobody v trvání dvou let, který byl odsouzenému nařízen v důsledku přeměny podmíněného trestu odnětí svobody uloženého mu dřívějším rozhodnutím Soudu v Caransebeş, Rumunsko, č. 173/2007, ve spojení s rozhodnutím Soudu v Caraş Severin, Rumunsko, ze dne 3. října 2007, č. 118/2007.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných vnitrostátní úpravou, to znamená § 423 tr. ř., který byl aplikován ve smyslu § 424 tr. ř. obdobně. Při obdobné aplikaci § 423 tr. ř. vycházel Nejvyšší soud rovněž z čl. 25 odst. 5 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále jen Rámcové rozhodnutí ), který pro případ průvozu osoby z třetí země do členského státu stanoví obdobné použití čl. 25 Rámcového rozhodnutí. Tento čl. 25 je pak do české právní úpravy implementován zejména § 422 tr. ř. Vzhledem k tomu, že § 423 tr. ř. nestanoví podmínky, za kterých může být průvoz povolen, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že s ohledem na účel právní úpravy vyjádřený v Rámcovém rozhodnutí je třeba v tomto případě postupovat způsobem popsaným v § 422 tr. ř. a čl. 25 Rámcového rozhodnutí.

Nejvyšší soud zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání z Norského království do Rumunska, tedy z třetího státu do země Evropské unie, za účelem výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Dále zjistil z výpisu z centrální evidence obyvatel, že vydávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu vydávaného územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík