11 Tcu 16/2012
Datum rozhodnutí: 31.05.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 16/2012-19

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného R. B., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 31. května 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Zamítá se žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 8. 2. 2012 o povolení průvozu předávaného R. B., územím České republiky z Nizozemského království do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin obchodování se ženami podle § 246 odst. 1, 2 písm. b), c) a podvodu podle § 250 odst. 1 slovenského trestního zákona č. 140/1961 Z.z., a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Bratislava V dne 16. 11. 2011.

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 8. 2. 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu R. B. V přiložených materiálech je uvedeno, že předávaný je státním občanem Slovenské republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Bratislava V dne 16. 11. 2011 z Nizozemského království k trestnímu stíhání pro trestný čin obchodování se ženami podle § 246 odst. 1, 2 písm. b), c) a podvodu podle § 250 odst. 1 slovenského trestního zákona č. 140/1961 Zb., za které předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání až osmi let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný R. B. dopustit tím, že

1. předávaný a R. L. v době od 30. 6. 1994 do 8. 8. 1994 zlákali a následně přepravili z Bratislavy Petržalky, Nám. Hraničiarov, T. B., roz. F., a M. F., obě v té době mladistvé, do Vídně v Rakousku, aby tam vykonávaly prostituci.
2. dne 14. 12. 1994 si v České republice v Brně na přesně nezjištěné ulici na poště č. 37 založil sporožirový účet č. ...., vedený v Investiční a poštovní bance, na který vložil 200 Kč, a dne 16. 1. 1995 z uvedeného účtu ve dvou případech na poště č. 17 v Brně a na poště ve Šlapanicích u Brna vyčerpal na výplatní šeky č. ... a č. ... částku 12 000 Kč, ačkoli věděl, že sporožirový účet není dostatečně krytý vkladem, čímž poškozené Investiční a poštovní bance, a. s., pracoviště Žirocentrála, se sídlem Roztylská č. 1, Praha 4, způsobil škodu ve výši 11 800 Kč.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Nizozemského království do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Z výpisu z centrální evidence obyvatel však vyplývá, že předávaná osoba je státním občanem České republiky a má také na území České republiky trvalý pobyt na adrese Brno, Pekařská 430/54.

Na základě tohoto zjištění byla slovenská strana informována, že ve smyslu čl. 25 odst. 1 poslední věty rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy
(§ 422 odst. 5, § 411 odst. 7 trestního řádu) je-li předáván občan České republiky do vyžadujícího státu k trestnímu stíhání, Nejvyšší soud podmíní povolení průvozu zárukou vyžadujícího státu, že předávaná osoba bude vrácena k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení nebo ochranné výchovy do České republiky, pokud jí bude uložen takový druh trestu nebo ochranného opatření a tato osoba po vynesení rozsudku ve vyžadujícím státě nevysloví souhlas s jeho výkonem ve vyžadujícím státě. Současně Nejvyšší soud požádal o sdělení, zda slovenská strana poskytne takovou záruku, případně zda za těchto okolností trvá na své žádosti, neobdržel však dosud odpověď.

S ohledem na delší dobu, která uplynula od podání žádosti, a absenci komunikace ze strany Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, má Nejvyšší soud za to, že slovenská strana na své žádosti již netrvá, a z tohoto důvodu ji zamítl. To však nebrání tomu, aby byla žádost znovu podána.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. května 2012
Předseda senátu:
JUDr. Karel H a s c h