11 Tcu 16/2007
Datum rozhodnutí: 23.03.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 16/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. března 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky S. K., rozsudkem Zemského soudu Bayreuth, Spolková republika Německo, ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 1 KLs 121 Js 1506/05, a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných látek a napomáhání k trestnému činu nedovoleného obchodování s omamnými látkami podle § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 č. 1, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo a § 27, § 52, § 74 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a tří měsíců a k trestu propadnutí věci, a to motorového vozidla tov. zn. Škoda 136L.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Bayreuth, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 6. 7. 2006, byl S. K. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek a napomáháním k trestnému činu nedovoleného obchodování s omamnými látkami podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a tří měsíců a k trestu propadnutí věci, a to motorového vozidla tov. zn. Škoda 136L.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený S. K. dopustil podle zjištění soudu poté, co si nedlouho před 15. 3. 2005 (přesnou dobu již nelze zjistit) společně stíhaný A. A. objednal u společně stíhaného Z. B. 500 g drogy, kterou hodlal A. se ziskem prodat a poté, co společně stíhaný B. opatřil celkem 670 g této drogy, jenž byla rozdělena do dvou balíčků a měla být se ziskem prodána jeho zákazníkům a dne 15. 3. 2005 v dopoledních hodinách se B. obrátil na odsouzeného K., který mu dlužil 6 000 Kč s tím, zda by byl K. ochoten převézt přes státní hranici tyto dva balíčky drogy za předpokladu, že mu bude jeho dluh prominut tím, že:

s návrhem společně stíhaného B. téhož dne souhlasil, přičemž počítal s tím, že se v balíčcích nachází droga a poté na útraty společně stíhaného B. natankoval svůj osobní vůz tov. zn. Škoda 136L, a krátce před polednem pak vyjel s oběma drogovými balíčky přes hraniční přechod. K. se s B. dohodl, že ho bude se společně stíhaným K. v jeho voze následovat. Tam měl K. odsouzenému B. zase drogu vydat. Ale vzhledem k déle trvající hraniční kontrole se příjezd B. na domluvené místo setkání, totiž k motelu zdržel. Z tohoto důvodu se společně stíhaný A. dohodl s B., že A. přijede se svým osobním vozem tov. zn. VW Touran ke shora uvedenému motelu a tam převezme oněch objednaných 500 g drogy přímo od K. Společně stíhaný B. prostřednictvím mobilního telefonu přikázal odsouzenému K., aby ten větší z obou balíčků předal u motelu společně stíhanému A. Jako protiúčet měl K. od A. převzít obálku. Konečně ve 12:30 hod. se na parkovišti u motelu A. s K. setkali. K. nastoupil do A. vozu tov. zn. VW Touran a předal A. balíček s 479,50 g drogy. Podle předchozí dohody pak převzal od A. zalepenou obálku, ve které se nacházelo 8 000 . Poté, co K. informoval mobilem společně stíhaného B. o úspěšném předání, čekal s menším balíčkem a s obálkou s penězi na příjezd B. a K. Krátce po 13:00 hod. tito dva konečně dorazili. Potom odsouzený K. v místnosti toalety motelu předal B. balíček s drogou, který mu zůstal, a obálku s penězi. Policejní orgány ho zadržely společně s B. ještě v prostoru toalety, neboť věděly na základě předchozích telefonních odposlechů o tom, že má dojít k předání drog. Obsah účinné látky drogy přitom činil 64 % metamfetaminového základu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 13. 2. 2007, pod sp. zn. 3912/2006 MO M/3, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 16. 2. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený S. K. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.) Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený S. K. se pro finanční prospěch dopustil závažné úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně společnosti před hrozbami vyplývajícími z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy tím, že tyto látky pro jiného dovezl, a to za účelem dalšího prodeje, přičemž jednal v takové rozsahu (dovezl velké množství psychotropní látky), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody spojený navíc s trestem propadnutí věci, a to propadnutím motorového vozidla tov. zn. Škoda 136L. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. března 2007Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch