11 Tcu 159/2011
Datum rozhodnutí: 04.11.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 159/2011-12

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu A. F. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 4. listopadu 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby A. F., státní občanky Slovenské republiky, územím České republiky ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, který jí byl uložen v trestní věci Okresního soudu v Prievidze, Slovenská republika, sp. zn. 4 T 294/1998, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu Okresního soudu v Prievidzi ze dne 3. 10. 2011, sp. zn. 4 T 294/1988.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :

Slovenská republika požádala dne 3. listopadu 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu slovenské státní občanky A. F. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 3. října 2011 Okresním soudem v Prievidze, Slovenská republika, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, uloženého jí rozsudkem výše uvedeného soudu, sp. zn. 4 T 294/1998, a to pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky č. 140/1961 Sb. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měla předávaná dopustit v podstatě tím, že se dne 23. března 1998 okolo 14,00 hod v H., okres P., Slovenská republika, na schodech v obchodním domě Jednota, z kabelky poškozené O. C., kterou měla tato přehozenou přes rameno, zmocnila peněženky v hodnotě 300,- SKK, finanční hotovosti ve výši 350,- SKK a platební karty a poškozené tak způsobila škodu celkem ve výši 750,- SKK.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Slovenské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státní občankou České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávané A. F. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Slovenské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. listopadu 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík