11 Tcu 158/2011
Datum rozhodnutí: 01.11.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 158/2011-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného G. R., Rumunsko, státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 1. listopadu 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného G. R., státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou let uloženého mu trestním rozsudkem č. 156 Městského soudu v Târgu Mureş ze dne 18. února 2010, odsuzujícím rozhodnutím č. 108/A Krajského soudu Mureş ze dne 22. 3. 2011 a odsuzujícím rozhodnutím č. 340/R Odvolacího soudu v Târgu Mureş ze dne 25. 5. 2011, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 14 ze 4. 8. 2011 vydaného Městským soudem v Târgu Mureş a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 26. 10. 2011.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 27. 10. 2011 (žádost datovaná dnem 26. 10. 2011) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu G. R., státního občana Rumunska, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 14 ze 4. 8. 2011 vydaného Městským soudem v Târgu Mureş ze Slovinska k výkonu trestu v trvání dvou let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Trestné činnosti se předávaný G. R. dopustil tím, že se v noci z 16. na 17. 10. 2008 spolu s další osobou jménem A. V. vloupali do skladu společnosti SC Olaru Prod SRL sídlící na ulici Depozitelor č. 20 v Târgu Mureş, kde odstranili zámek u kovové kabiny, z níž odcizili z přívěsného vozidla svářečku, elektrickou pilu a mobilní telefon patřící poškozené obchodní společnosti SC Olaru Prod SRL sídlící v Târgu Mureş.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného G. R. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. listopadu 2011
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch