11 Tcu 155/2011
Datum rozhodnutí: 14.11.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 155/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. listopadu 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. Š., rozsudkem Obvodového soudu v Kostnici, Spolková republika Německo, ze dne 23. února 2010, sp. zn. 7 Ls 23 Js 7864/09, a to pro trestný čin krádeže a trestný čin násilí proti úřední osobě s úmyslným ublížením na zdraví podle § 242 odst. 1, § 243 odst. 1 věta 2 č. 1, § 113 odst. 1, § 223 odst. 1, § 25 odst. 2, § 52, § 53 a § 55 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 2 (dvou) měsíců .

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu v Kostnici, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 3. března 2010, byl M. Š. uznán vinným trestným činem krádeže a trestným činem násilí proti úřední osobě s úmyslným ublížením na zdraví podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený M. Š. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že společně s další již odsouzenou osobou, dne 14. března 2009 kolem 02,00 hod. vnikl blíže nezjištěným způsobem do sklepního prostoru obytného komplexu na ulici .......... v K. L., Spolková republika Německo, kde následně pomocí šroubováku vypáčil celkem devět sklepních kójí, v nichž se zmocnil značného množství alkoholu, sekyry, cepínu, pálky na stolní tenis, dvou posilovačů předloketních svalů, dvou ruksaků, spacáku a rasta paruky, celkem v hodnotě 280 EUR; při opouštění místa činu pak byl odsouzený zastižen přivolanou dvoučlennou policejní hlídkou, před níž se dal na útěk do podzemních garáží, přitom se pokoušel zavřít železné dveře garáží, do nichž přítomná policistka vložila svou levou nohu, a tím jí způsobil zranění spočívající v pohmoždění nohy a pravého ramene.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, trestný čin porušování domovní svobody podle § 178 tr. zákoníku a trestný čin násilí proti úřední osobě podle § 325 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. Š. se dopustil majetkové trestné činnosti, kterou způsobil škodu na cizím majetku, neoprávněně vnikl do obydlí jiného a přitom užil násilí proti úřední osobě, které tím způsobil zranění. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována i tím, že se této trestné činnosti dopustil společně s další osobou, vloupáním a svým jednáním naplnil hned několik skutkových podstat trestných činů. Navíc, jak vyplývá z obsahu spisového materiálu, odsouzený již byl pro obdobnou i jinou trestnou činnost v minulosti potrestán. Odsouzený tedy jednal v rozsahu, pro který lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2011
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík JUDr. Antonín Draštík