11 Tcu 154/2003
Datum rozhodnutí: 06.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 154/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 6. srpna 2003 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko o povolení průvozu Z. T., t. č. ve vydávací vazbě na území Slovenské republiky, a rozhodl podle § 383c tr. ř. a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby Z. T., územím České republiky, pro účely trestního stíhání v Republice Slovinsko, pro trestný čin znásilnění podle čl. 180 odst. 1, 2 trestního zákoníku Republiky Slovinsko, a to na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko ze dne 16. 7. 2003, č. 765-207/03 (2121).

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Republiky Slovinsko požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu Z. T., územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání Z. T. ze Slovenské republiky k trestnímu stíhání pro trestný čin znásilnění podle čl. 180 odst. 1, 2 trestního zákoníku Republiky Slovinsko. Na jmenovaného byl vydán Okresním soudem v Mariboru dne 29. 5. 2001, pod sp. zn. Ks 311/2000 zatýkací rozkaz.

Uvedeného trestného činu se podle zjištění soudu dopustil tím, že spolu s dalšími osobami v noci na 14. 3. 1990 v bytě jeho rodičů na adrese G. c. 54, M., znásilnili několikrát pod hrozbou užití násilí D. M.Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko z hlediska splnění právních podmínek v záhlaví tohoto rozhodnutí citované mezinárodní smlouvy. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Republiky Slovinsko i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno podle právního řádu Republiky Slovinsko ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu Z. T. územím České republiky za účelem trestního stíhání v Republice Slovinsko, Nejvyšší soud České republiky žádosti slovinského ministerstva spravedlnosti vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch