11 Tcu 153/2011
Datum rozhodnutí: 01.11.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 153/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu M. D. C. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 1. listopadu 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby M. D. C. územím České republiky z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který jí byl uložen rozsudkem Soudu v Petroşani, Rumunsko, ze dne 18. července 2006, č. 789, sp. zn. 2797/2006, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Alba Iulia, Rumunsko, ze dne 11. října 2007, č. 658.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


Rumunsko požádalo dne 12. října 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunské státní občanky M. D. C. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované z Republiky Slovinsko do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 4. ledna 2008 Soudem v Petroşani, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří roků a šesti měsíců, uloženého jí rozsudkem výše uvedeného soudu ze dne 18. července 2006, č. 789, sp. zn. 2797/2006, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Alba Iulia, Rumunsko, ze dne 11. října 2007, č. 658, a to pro trestný čin podvodu, trestný čin padělání úředních dokumentů, trestný čin nedovoleného nakládání s padělanými dokumenty a pro trestný čin padělání dokumentů soukromým podpisem podle § 215 odst. 1, 2 a 3, § 288 odst. 1, § 291, § 290 trestního zákona Rumunska, za použití § 41 odst. 2 a § 42 trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 4. listopadu 2011.
Uvedené trestné činnosti se měla předávaná dopustit v podstatě tím, že:

- v dubnu roku 2003, v době, kdy byla zaměstnancem na radnici města V., Rumunsko, zfalšovala v dokladu o příjmech vydaných jejím zaměstnavatelem důvod jejich vydání, k dokladu připojila kopii identifikačního průkazu svého manžela G. C., od něhož ovšem byla v té době již sedm let fakticky odloučena, padělala jeho podpis na dokumentech vydaných společností S. C. General Electric Exim SRL ve V., Rumunsko, a na podkladě těchto padělaných dokumentů získala u uvedené společnosti spotřební úvěr na televizi, splátky úvěru ale nikdy neplatila a tím této společnosti způsobila škodu ve výši 13.932,000 ROL,

- v srpnu roku 2003, v době, kdy byla zaměstnancem na radnici města V., Rumunsko, předložila společnosti S. C. Flanco SRL v T. J., Rumusko, dva doklady o příjmech, kdy doklad vydaný svým zaměstnavatelem zfalšovala tak, že pozměnila údaj o povaze svého pracovního poměru (údaj o pracovním poměru na dobu určitou změnila na údaj o pracovním poměru na dobu neurčitou), o výši svých čistých příjmů a datum vydání dokladu a druhý doklad o příjmech vyplnila sama tak, aby budil zdání, že jej ohledně svých příjmů vyplnil její manžel G. C., s nímž ovšem byla v té době již sedm let odloučena, přičemž použila jeho identifikační údaje, kopii jeho identifikačního průkazu a potvrzení o jeho důchodu, a na podkladě těchto dokladů získala spotřebitelské úvěry na koupi spotřebního zboží, splátky úvěrů však nikdy neplatila a tím způsobila výše uvedené společnosti škodu ve výši 34.582,222 ROL a ve výši 62.562,124 ROL.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státní občankou České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávané M. D. C. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. listopadu 2011

Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík