11 Tcu 15/2011
Datum rozhodnutí: 07.02.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.
11 Tcu 15/2011 - 13

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu S. Č. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 7. února 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby S. Č. územím České republiky ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro pokus trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 a § 250 odst. 1, 3 tr. zák. č. 140/1961 Sb. a trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny, úřední pečeti a úřední uzávěry podle § 176 odst. 1 tr. zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 3. února 2011 o povolení průvozu slovenského státního občana S. Č. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 15. listopadu 2010 Okresním soudem Senica, Slovenská republika, k trestnímu stíhání pro pokus trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 a § 250 odst. 1, 3 tr. zák. č. 140/1961 Sb. a trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny, úřední pečeti a úřední uzávěry podle § 176 odst. 1 tr. zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za které předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání až pěti let, a to leteckou cestou s přistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit způsobem, který je podrobně popsán ve shora označeném evropském zatýkacím rozkazu.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky. Z předloženého spisového materiálu dále vyplývá, že žádost Slovenské republiky obsahuje i všechny další potřebné informace ve smyslu ustanovení § 422 odst. 1 tr. ř.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného S. Č. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Slovenské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. února 2011 Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík