11 Tcu 15/2009
Datum rozhodnutí: 30.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 15/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu R. K. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. března 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby R. K. , územím České republiky do Francouzské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin podvodu spáchaný v organizované skupině dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle čl. 121 odst. 5 a čl. 313 odst. 1, 2, 3, 7 a 8 trestního zákona Francouzské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika požádala dne 26. března 2009 prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu litevského státního občana R. K. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Litevské republiky do Francouzské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 12. 11. 2008 Odvolacím soudem v Paříži k trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu spáchaný v organizované skupině dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle čl. 121 odst. 5, čl. 313 odst. 1, 2, 3, 7 a 8 trestního zákona Francouzské republiky, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání deseti let, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 2. dubna 2009.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že v první polovině roku 2007, na území Francouzské republiky, organizoval fingované pronájmy osobních motorových vozidel u autopůjčoven na území Francouzské republiky a jejich následný odvoz do Litevské republiky za účelem jejich prodeje, a to tak, že zadával úkoly osobě jménem J. R. , který se při sjednávání pronájmů vozidel prokazoval falešnými cestovními doklady a řidičskými průkazy na jména T. B. , E. B., M. A. , A. H. a T. K.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litevské republiky do Francouzské republiky za účelem trestního stíhání ve Francouzské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky a na jejím území nemá hlášen ani trvalý pobyt.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného R. K. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Francouzské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Francouzské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík