11 Tcu 15/2005
Datum rozhodnutí: 21.02.2005
Dotčené předpisy:
11 Tcu 15/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 21. února 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení státního občana České republiky K. M., trestním příkazem Okresního soudu v Liptovském Mikuláši, Slovenská republika, ze dne 5. ledna 2004, sp. zn. 3 T 263/03, a to pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 písm. a) slovenského trestního zákona k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Trestním příkazem Okresního soudu v Liptovském Mikuláši, Slovenská republika, ze dne 5. ledna 2004, sp. zn. 3 T 263/03, jenž nabyl ve vztahu ke K. M. právní moci dne 21. 1. 2004, byl K. M. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 písm. a) slovenského trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění cizozemského soudu dopustil v podstatě tím, že dne 12. 10. 2003 v době od 1.20 hodin do 1.35 hodin po dohodě se spoluobviněným J. K., který dával pozor, krumpáčem vypáčil ochrannou kovovou mřížku a dveře v prodejně J. C. v obci V., vešel dovnitř, kde vypáčil dveře do skladu, do kanceláře vedoucí a do květinářství, a ze zásuvky pod registrační pokladnou v prodejně odcizil 19 ks stravovacích poukázek V. s. po 60,- Sk, 78 ks po 70,- Sk, 60 ks nákupních poukázek D. po 70,- Sk, jednu nákupní poukázku v hodnotě 350,- Sk, 30 ks jídelních kupónů po 70,- Sk, 10 ks jídelních kupónů po 50,- Sk, čímž firmě J. C. L. M. způsobil škodu 11.716,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 3.426,- Sk.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále též jen Nejvyšší soud ), návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení slovenského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že K. M. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. K. M. se dopustil v součinnosti s další osobou úmyslné trestné činnosti, kterou způsobil škodu na cizím majetku. Společenská nebezpečnost jeho trestné činnosti je zvyšována i způsobem provedení činu (vloupání). Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nikoliv zanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. února 2005

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík