11 Tcu 146/2011
Datum rozhodnutí: 24.10.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 146/2011-23

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného C. D. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 24. října 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného C. D., státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř let uloženého mu trestním rozsudkem č. 88 ze dne 7. 6. 2010 Místního soudu v Buhuşi, sp. zn. 66/199/2009, který nabyl právní moci ve spojení s rozhodnutím č. 211 ze dne 9. 3. 2011 vydaným Odvolacím soudem v Bacău, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 2 ze dne 13. 5. 2011 vydaného Místním soudem v Buhuşi, sp. zn. 637/199/2011, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 19. 10. 2011.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 20. 10. 2011 (žádost datovaná dnem 19. 10. 2011) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu C. D., státního občana Rumunska, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 2 ze dne 13. 5. 2011 vydaného Místním soudem v Buhuşi, sp. zn. 637/199/2011, ze Slovinska k výkonu trestu v trvání čtyř let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Trestné činnosti se předávaný C. D. dopustil tím, že spolu s dalšími osobami zablokovali vjezd vozidlu řízenému poškozeným L. P., které dále poškodili tupými předměty na různých částech. Tentýž večer se všichni neoprávněně dostali na pozemek poškozeného C. D. s úmyslem zapálit jeho obydlí, ve kterém rozbili všechna okna. C. D. poté zapálil stáj a seník jmenovaného poškozeného.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného C. D. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2011


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch